خواسته‌هاي مردم و احساس آرامش

جلال جلالی زاده استاد دانشگاه امنيت و احساس آرامش نشانه يک جامعه اسلامي و توسعه يافته است. از اين جهت دولت‌ها بايد به اين دو موضوع توجه فراواني مبذول دارند. دولت درشرايط فعلي بايد با استفاده از نظرکارشناسان و افراد خبره و متخصص، مواضع مختلف شهروندان را در موضوعات گوناگون بررسي و شناسايي کنند و از ديدگاه‌هاي مختلف رضايت مردم را مورد بررسي قراردهند و از مسيرهاي مختلف به امنيت و آرامش نگريسته و ساحت‌هاي مختلف امنيت و آرامش را در جامعه پياده‌سازي کنند. امنيت رواني، اقتصادي، اجتماعي و سياسي به هرجهت با همکاري و يگانگي مردم و دولت به وجود مي‌آيد. البته ايجاد امنيت و احساس آرامش همه جانبه وظيفه دولت‌هاست و زماني که شهروندان در جامعه حاضر مي‌شوند در اين معناست که وظيفه حفظ امنيت و آرامش آنها با دولت است و دولت هم با توجه به ميثاقي مانند قانون اساسي و ساير ميثاق‌هاي اخلاقي بين خود و مردم وظيفه دارد آرامش را در جامعه ايجاد کند. دولت ها لازم است مطالبات مردم را بررسي کرده و با تامين مطالبات مردم رضايت آنها را تامين کنند و با اين روش به افزايش حس آرامش در جامعه کمک کند و قطعا با برآورده کردن خواسته‌هاي مردم ديگر هيچ بهانه و عذري براي شهروندان باقي نمي‌ماند. زماني که نهادهاي مختلف و حتي شهروندان مطالبات خود را مورد پيگيري قرار مي‌دهند و دولت نيز در ارتباط با تامين آن مطالبات گام برمي‌دارد، ديگر از نظر سياسي و از نظر منطقي آن گروه و شهروندان به بهانه گيري نخواهند پرداخت. اکنون نيز شاهد برخي مشکلات در جامعه هستيم که دولت نمي‌تواند با در نظر نگرفتن آنها تنها اعلام کند که حق اعتراض وجود دارد بلکه بايد به مطالبات مردم پاسخ داده شود حتي اگر آن مطالبات عملياتي نباشد، دولت مي‌تواند در ارتباط با آن با مردم وارد چانه‌زني شود. سه قوه مي‌توانند تلاش کنند احساس آرامش که از جمله نيازهاي توسعه هر جامعه‌اي است در جامعه تشديد شود. از اين منظر جا دارد از حوادث گذشته استفاده شود و مطالبات قانوني مردم مورد بررسي قرار گيرد و آنچه حق مردم است و آن حقوق نيز مطابق اصول اسلامي و قانون اساسي است از طرف دولت محقق شود و با تحقق اين دسته از مطالبات، آرامش بيشتري در جامعه مستولي خواهد شد.