حفظ تمامیت ارضی کشور آرمان همه ما است

حامد بهداد:  هنرمند، مردم است و از آن مردم.
 در میان مطالبات بر حق این مردم، اگر زمزمه بدخواهان علیه این وطن عزیزمان به گوش رسید نباید آن را پای ما مردم نوشت.
حفظ تمامیت ارضی این آب و خاک، آرمان و فصل مشترک همه ما است و همین مهم مرز ما را با هر آنکه ایران ما را تجزیه بخواهد جدا می‌کند.