درآمدهای دولت بیشتر شد

در 9 ماه نخست  امسال 917 هزار میلیارد تومان به حساب خزانه واریز شد که این رقم نسبت به میزان واریزی در 9 ماه نخست سال گذشته 63درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی آمار و ارقام خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد میزان وصولی درآمدها در 9 ماه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال گذشته 63 درصد افزایش یافته و از 563 هزار میلیارد تومان به 917 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین میزان تحقق درآمدهای پیش‌بینی  شده برای 9 ماهه بودجه سال 1401 به میزان 88 درصد بوده در حالی که در 8 ماهه امسال میزان تحقق پیش‌بینی 8 ماهه بودجه 80.5 درصد بوده است. بنابراین این نسبت در مقایسه با ماه قبل 7.5 درصد ارتقا یافته است. * بازپرداخت تنخواه بودجه به بانک مرکزی ۳ ماه قبل از اتمام سال مصارف بودجه در 9 ماهه امسال هم 944 هزار میلیارد تومان بوده که با استفاده از منابع موضوع ماده 125 قانون محاسبات عمومی (ماده 125- خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده‌ موقتاً استفاده کند، مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذی‌ربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد) به میزان 26 هزار میلیارد تومان، کل منابع و مصارف بودجه تراز شده است. میزان بدهی دولت به بانک مرکزی بابت استفاده از تنخواه‌گردان بودجه نزدیک به صفر بوده که این اتفاق برای نخستین‌بار در چند دهه اخیر رخ داده است. * تحقق 102 درصدی درآمدهای مالیاتی بررسی جزئیات درآمدی بودجه نشان می‌دهد در 9 ماه امسال درآمدهای مالیاتی کشور با 60 درصد افزایش به 348 هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر تحقق 102 درصدی پیش‌بینی  بودجه برای 9 ماهه سال جاری است. همچنین درآمد عوارض گمرکی 30 هزار و 690 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 101 درصد رشد داشته است. رشد 366 درصدی درآمدهای نفت و گاز درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در 9 ماهه امسال قابل توجه بوده به طوری که میزان واریزی درآمدهای نفتی به خزانه نسبت به دوره مشابه سال قبل 366 درصد رشد داشته است. این رشد 366 درصدی در شرایطی محقق شده که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از 20 درصد در سال گذشته به 30 درصد در سال جاری افزایش یافته است.  همچنین دولت از محل فروش انواع اوراق مالی اسلامی 148 هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورده که بیانگر تحقق 112 درصد از پیش‌بینی  9 ماهه بودجه است. * رشد 24.5 برابری درآمد فروش سهام شرکت‌های دولتی در 9 ماه نخست امسال درآمد حاصل از فروش سهام و سایر واگذاری‌ها 32 هزار و 914 میلیارد تومان بود، در حالی که دولت در 9 ماهه سال گذشته از این محل فقط هزار و 288 میلیارد تومان درآمد به دست آورده بود. بنابراین در 9 ماه امسال وصول درآمد از این محل 24.5 برابر مدت مشابه سال گذشته است. * تأمین 91 درصد هزینه‌های جاری کشور در بخش هزینه‌ها، در 9 ماهه امسال 685 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت هزینه‌های جاری کشور شده که نسبت به رقم مصوب بودجه برای 9 ماهه امسال، 91 درصد تحقق داشته و میزان پرداخت هزینه‌های جاری در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 54 درصد رشد کرده است. * سیر صعودی تأمین اعتبارات عمرانی در بخش بودجه عمرانی، در 9 ماهه امسال 83 هزار میلیارد تومان پرداخت‌های عمرانی داشته‌ایم که معادل 43 درصد رقم مصوب بودجه برای 9 ماهه امسال است. با این حال میزان پرداخت‌های عمرانی 15 درصد از مدت مشابه سال گذشته بیشتر بوده است. در سال مالی 1400 در مجموع 200 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی اختصاص یافت و با توجه به این رقم، به نظر می‌رسد تا پایان سال 1401 و افزایش تحقق درآمدهای دولت کل 260 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی پیش‌بینی  شده در بودجه امسال تامین شود. با توجه به افزایش درآمدهای غیرنفتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و همچنین اختصاص 10 درصد از سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی به دولت برای تزریق به طرح‌های مهم عمرانی، پیش‌بینی  می‌شود رقم مصوب بودجه سال 1401 برای حوزه عمرانی محقق شود. از محل تغییر سهم صندوق توسعه ملی از 40 درصد به 30 درصد با درخواست رئیس‌جمهور و موافقت رهبر انقلاب، تاکنون 28 هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است. * افزایش احتمال تحقق 100 درصدی درآمدهای پیش‌بینی  شده در بودجه 1401 این ارقام بیانگر بهبود درآمدهای دولت و کاهش قابل توجه کسری بودجه است. روند تحقق درآمدهای دولت نشان می‌دهد به امید خدا 100 درصد درآمدهای پیش‌بینی  شده در بودجه سال 1401 تا پایان سال جاری محقق خواهد شد. بنابراین دولت در سال 1401 با انضباط مالی و مدیریت منابع و مصارف، امسال را بدون کسری بودجه سپری خواهد کرد که یکی از نشانه‌های این مدعا تسویه تنخواه دریافتی از بانک مرکزی ۳ ماه مانده به پایان سال است. بر اساس گزارش خزانه‌داری استفاده از تنخواه‌گردان تا پایان آذرماه به صفر رسیده است.
سرزمین خودرو ایرانیان