اخبار کوتاه


انتشار پیام رهبر انقلاب خطاب
به ملت‌های اسپانیولی زبان
همزمان با رونمایی از نسخه اسپانیولی کتاب خاطرات د وران مبارزات رهبر انقلاب اسلامی د ر کاراکاس، پیام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به ملت‌های اسپانیولی زبان منتشر شد . رونمایی از نسخه اسپانیولی کتاب خاطرات د وران مبارزات رهبر انقلاب اسلامی با عنوان «سلول شماره ‌۱۴» طی مراسمی د ر شهر کاراکاس پایتخت کشور ونزوئلا و د رکنار نمایشگاه فرهنگ د وستی ایران و ونزوئلا به همت فعالان فرهنگی ونزوئلا و اسپانیولی‌زبانان باحضور شخصیتهای فرهنگی ایران و ونزوئلا برگزار شد .
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:


اگر توانسته باشم به وسیله‌ی این کتاب با شما اسپانیولی زبانان ارتباط بگیرم، بسیار خرسند  خواهم بود . این بخش کوتاهی از سرگذشت من است. چه نیکو است که ما و شما و همه‌ی ملتهای عد الت‌خواه با یکد یگر بیشتر آشنا شویم و بیشتر هم‌افزائی کنیم. نیکروزی شما را از خد ا می خواهم.
سیّد علی خامنه‌ای
کتاب سلول شماره ۱۴ خاطرات و زند گینامه آیت‌الله خامنه‌ای را د ر د وران مبارزه با رژیم د ست‌نشاند ه استکبار و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی روایت می‌کند . این اثر ترجمه اسپانیولی کتاب «ان مع الصبر نصرا» است که پیش از این به زبان عربی منتشر و نسخه فارسی آن با عنوان «خون د لی که لعل شد » د ر اختیار علاقه‌مند ان و اهالی کتاب قرار گرفته بود .

چین د ر حال سبقت از آمریکا
د ر حوزه موشک‌های ابرصوت
آژانس اطلاعات د فاعی آمریکا هشد ار د اد  که پکن د ر حال سبقت گرفتن از واشنگتن د ر حوزه موشک‌های ابرصوت است. به گزارش روزنامه واشنگتن تایمز، یک مقام ارشد  آژانس اطلاعات د فاعی آمریکا روز جمعه به وقت محلی د ر کنگره این کشور گفت که ارتش چین د ر حال استقرار موشک‌های با سرعت فوق‌العاد ه بالا د ر سطحی است که یک تهد ید  هسته‌ای فزایند ه برای آمریکا ارزیابی می شود . پائول فرایستلر محقق برجسته این آژانس ابراز د اشت که پکن به صورت تهاجمی چند ین نوع موشک ابرصوت از جمله گلاید ر و موشک‌های کروز اسکرم‌جت را تولید  و مستقر کرد ه که قد رت مانور آنها بیش از پنج برابر سرعت صوت است. به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز، پنتاگون به د نبال رسید ن به چین د ر این زمینه است اما خاک آمریکا نسبت به حمله ناگهانی این موشک‌ها که می‌تواند  بد ون هیچ هشد اری انجام شود ، آسیب پذیر است. طبق گزارش کمیته فرعی نیروهای مسلح مجلس نمایند گان آمریکا، موشک‌های ابرصوت می‌تواند  زمان حمله د وربرد  به چند ین هزار کیلومتر آنطرف تر را از ۳۰ د قیقه به ۱۵ د قیقه کاهش د هند . فرایستلر روز جمعه د ر نشست این کمیته فرعی گفت: طی ۲ د هه گذشته، چین به شکل قابل توجهی توسعه قابلیت‌ها و فناوری‌های موشک‌های ابرصوت هسته‌ای و معمولی را از طریق سرمایه گذاری متمرکز و فشرد ه افزایش د اد ه است.
د وگ لامبورن رئیس این کمیته فرعی اعلام کرد  که وضعیت رقابت برای توسعه و استقرار زراد خانه‌های ابرصوت د رد سرساز است.
وی اضافه کرد : ما عقب و نگران هستم که کار کافی برای نزد یک کرد ن این فاصله ند اشته باشیم د رحالیکه د شمنان به آزمایش و توسعه قابلیت‌های جد ید  د ر سرعت‌های بیشتر اد امه می‌د هند .
طبق تحلیل آژانس اطلاعات د فاعی آمریکا، یک نشانه از میزان برنامه موشک‌های ابرصوت چین ساخت نظامی حد ود  ۲۱ تونل باد  از جمله سه مورد  برای آزمایش موشک‌هایی با سرعت تا ۱۲ ماخ یا بیش از ۱۴ هزار و ۸۰۰ کیلومتر د ر
ساعت است.
پنتاگون، وزارت انرژی آمریکا و ناسا بیش از ۲۰ تونل باد  د ارند  اما ۱۴ سازه از آنها متعلق به د هه ۱۹۷۰ بود ه و ممکن است برای آزمایش و ساخت موشک‌های ابرصوت منسوخ شد ه باشد .

پاپ: جنگ اوکراین فقط توسط
«امپراتوری روسیه» ایجاد  نشد ه است
رهبر کاتولیک‌های جهان د ر مصاحبه‌ای گفت، جنگ اوکراین از منافع چند ین "امپراتوری" نشات می‌گیرد  و فقط مربوط به روسیه نیست.
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان د ر گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی آر.اس.آی گفت: جنگ اوکراین از منافع امپریالیستی و نه از جانب امپراتوری روسیه بلکه از جانب تمامی امپراتوری‌ها نشات گرفته است.
وی همچنین آماد گی خود  را برای گفت‌وگو با ولاد یمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به منظور د رخواست برای صلح عنوان کرد . فرانسیس که ۸۶ سال د ارد  و د همین سالگرد  انتخابش را د ر ۱۳ مارس ۲۰۲۳ جشن می‌گیرد ، د ر اد امه گفت، اگر خیلی خسته شود  و ظرفیت اد اره کلیسای کاتولیک رم را ند اشته باشد ، استعفا می‌د هد .
ماه گذشته میلاد ی، رهبر کاتولیک‌های جهان گفته بود  که استعفای پاپی تنها د ر شرایط ویژه اتفاق می‌افتد . بند یکت شانزد هم د ر ۳۱ د سامبر ۲۰۲۲ د ر سن ۹۵ سالگی د رگذشت و به نخستین پاپی تبد یل شد  که د ر ۶۰۰ سال گذشته د ر ۲۰۱۳ استعفا کرد . فرانسیس د ر پاسخ به اینکه چه شرایطی باعث می‌شود  تا او هم چنین تصمیمی بگیرد ، گفت: خستگی که باعث شود  نتوانید  امور را به د رستی انجام د هید .
فقد ان شفافیت و چگونگی ارزیابی اوضاع. رهبر کاتولیک‌های جهان همچنین با بیان اینکه بابت ناتوانی زانوانش از ویلچر استفاد ه می‌کند  و شرمند ه است اد امه د اد : من پیر هستم. د یگر توان بد نی ند ارم. با اینکه بهبود ی حاصل می‌شود ، اما زانوهایم مشکل د ارند .