بلند مرتبه سازی بلای جان پایتخت


گروه راه و مسکن: د ر سال های اخیر شاهد  بلند مرتبه سازی د ر کلانشهرها هستیم د رصورتی که د رگذشته ساختمان های بلند  برای امور اد اری وتجاری استفاد ه می شد .
به گزارش تجارت به نقل از مهر، بسیاری از کارشناسان معتقد  هستند  که د لیل رواج بلند  مرتبه سازی ها می‌تواند  کسب سود  باشد  اما یکی از د لایل مهم بلند  مرتبه سازی ها افزایش جمعیت و کمبود  زمین د ر کلانشهرها است. یکی از مهم‌ترین ایراد ات وارد ه بر بلند  مرتبه سازی د ر کلان شهرها را می‌توان د ر تخریب محیط زیست د انست چرا که د ر سایه بلند  مرتبه سازی شاهد  از بین رفتن باغات و فضاهای سبز موجود  هستیم که این مهم می‌تواند  تبعات منفی میان نسلی بسیاری را رقم بزند . این د ر حالی است که د ر ابتد ا شکل گیری و یا حتی رشد  بلند  مرتبه سازی این تصور وجود  ند اشت که وجود  این مساله تهد ید ی برای انسان و یا محیط زیست باشد  اما د ر گذر زمان این مساله اثبات شد  که انسان توان مقابله با طبیعت را ند ارد . باید  توجه د اشت که زلزله خیز بود ن کشور یکی د یگر از د لایل منفی بلند  مرتبه سازی د ر کشور است چرا که متأسفانه ساخت و ساز ساختمان‌های بلند  د ر کوچه‌هایی با عرض کم و همچنین عد م وجود  محاسبات د قیق د ر ساخت این برج‌ها می‌تواند  به هنگام زلزله تهد ید  جد ی برای افراد  باشد . زلزله تهران می‌تواند  فاجعه بار شود  بیت الله ستاری، کارشناس مسکن د ر خصوص بافت فرسود ه گفت: عمد ه مشکل ما د ر بافت‌های فرسود ه اول تملک یا ملکیت خرد  است که برای تجمیع اختلافات د ارند  و بحث د وم این است که سرمایه گذاران باید  به صاحبان ملک که زمین‌های ۴۰ یا ۵۰ متری که چند  نفری است و انبوه ساز باید  وقت بگذارد  و سهم هر کس را بگوید  و این زمان بر است بنابراین صرف بر این نیست که ساخت و ساز را د ر بافت فرسود ه انجام د هند  از سوی د یگر به جای اینکه د ر بافت فرسود ه ساخت و ساز انجام شود  نوسازی صورت گیرد . وی د ر اد امه بیان کرد : سازمان نوسازی بافت فرسود ه برای نوسازی بافت‌های که قابلیت تجمیع د ارد  را مشخص کند  و یا این تجمیع را به بنگاهد اران بسپارد  تا بعد  از توافق به سرمایه گذاران یا انبوه سازان را برای ساخت و ساز خبرد ار کنند .

لزوم مد رن سازی د ر بافت‌های فرسود ه
این کارشناس مسکن د ر اد امه د ر خصوص افزایش تسهیلات نیز گفت: تسهیلات بانکی برای بافت فرسود ه راهکار نیست با توجه به اینکه د ر حال حاضر ۲۵ میلیون نفر د ر یک گسل است که با مد رن سازی می‌توان جان مرد م را نجات د اد  و ایمن سازی کرد  چرا که د ر تهران ۷۰۰ هزار بافت فرسود ه وجود  د ارد  هرسال فرسود ه‌تر می‌شود  و از طرف د یگر خانه‌های د یگر نیز فرسود ه می‌شود  و اگر نوسازی صورت نگیرد  و زلزله‌ای مثل ترکیه تهران را بلرزاند  فاجعه‌ای قابل تصور رخ می‌د هد .
بیت الله ستاری د ر اد امه افزود : د ولت باید  به بخش خصوصی اعتباراتی د هد  تا برای ساخت و ساز د ر بافت‌های فرسود ه تشویق شوند  چرا که سازند ه می بیند  که هزینه ساخت و ساز د ر بافت فرسود ه برایش به صرفه نیست بنابراین نمی‌خواهند  که از جیب خود شان خرج کنند  پس نوسازی بافت فرسود ه را د ر اولویت قرار نمی‌د هند  و حاضر هستند  تا ساخت و سازهای کوچک انجام د هند  اما پروژه‌های عظیم د ر بافت‌های فرسود ه را انجام ند هند  چرا که اگر د ر بخش اقتصاد ی د ولت اعتباراتی به این انبوه سازان د اد ه شود  استقبال از نوسازی صورت خواهد  گرفت.