پایان ماراتن انتخابات اتاق بازرگانی


گروه صنعت و تجارت: روز گذشته سرانجام انتخابات اتاق بازرگانی د ر سراسر کشور برگزار شد  و حالا فعالان اقتصاد ی کشور چشم انتظار تشکیل د وره جد ید  این نهاد  بخش خصوصی هستند . به گزارش «تجارت»، د همین د وره انتخابات اتاق بازرگانی سرانجام روز گذشته برگزار شد . د وره‌ای از هفته‌ها پیش با حواشی بسیاری مواجه شد . از شایبه مد اخله د ولت د ر روند  انتخابات تا رد  صلاحیت چهره‌های شناخته شد ه و عملکرد  اتاق بازرگانی تهران د ر د و د وره گذشته که تقریبا همگی از یک طیف بود ند . از حد ود  یکسال پیش شایبه هایی مبنی بر فساد  د ر اتاق بازرگانی ایران به گوش رسید  و صد اهایی از د رون خود  اتاق شنید ه شد  که عملکرد  مد یران ارشد  آن نتوانسته رضایت بخش خصوصی کشور را فراهم کند . حواشی تا جایی پیش رفت که غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران اخیرا اعلام کرد  که قصد  د اشته د ر سال 99 از ریاست اتاق استعفا د هد  و به د لیل وجود  مشکلات مختلف تصمیم گرفته که د ر د وره د هم نامزد  انتخابات نشود . از سوی د یگر رییس اتاق بازرگانی تهران هم رد  صلاحیت شد  و امکان حضور د ر رقابت‌ها را پید ا نکرد . البته ماجرا به مد ت‌ها قبل بر می گرد د . جایی که اختلافات میان د ولت و مجلس با اتاق شد ت گرفت و موضع گیری‌های تصریح و تند ی میان طرفین نسبت بهم شکل گرفت. از این رو این گمانه مطرح شد  که د ر این د وره د ولت تمایلی به اد امه حضور گروه فعلی حاکم بر اتاق د ر د وره جد ید  ند ارد . د ر یکی از این اظهار نظرها مجید رضا حریری رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اعلام کرد ه این موضوع اتفاق جد ید ی نیست و د ر هر د وره د ولت‌های وقت علاقه مند  به جهت د هی د ر انتخابات اتاق بود ند . به گفته او معاون اول وقت رییس جمهور د ر د وره هشتم و نهم اتاق بازرگانی عملا خواسته د ولت را د ر انتخابات اعضای هیات نمایند گان اتاق بازرگانی پیش برد ه بود .

جزییات روند  برگزاری انتخابات
اما د ر مراسم آغاز برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی که با حضور فاطمی امین وزیر صمت نیز همراه بود ، حسین میرمحمد صاد قی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات، گزارشی از روند  ثبت‌نام کاند ید ا و رسید گی به اسناد  و مد ارک آنها به منظور احزار صلاحیت، ارائه د اد . بر اساس اظهارات او برای اولین بار د ر این د وره، شرایط خاصی د ر آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایند گان اتاق ایران و اتاق‎های شهرستان تعیین شد ه بود  که البته شامل برخی ابهامات نیز بود . از طرفی طبق این آیین‌نامه افراد  باید  حجم انبوهی از اسناد  و مد ارک را نیز د ر اختیار د بیرخانه انجمن نظارت قرار می‌د اد ند . او استقبال برای مشارکت د ر این د وره از انتخابات را بسیار خوبی ارزیابی کرد  و افزود : انجمن د ر راستای رفع ابهامات، انتشار آگهی‌های لازم د رباره فرآیند  رسید گی‌ها و احراز صلاحیت‌ها د ر روزنامه، پاسخ به سئوالاتی که از سوی هیات‌های نظارت د ر اتاق‌های سراسر کشور مطرح بود ، رسید گی به پروند ه‌ها و اسناد  ارسال شد ه، حرکت کرد  و ۵۰ ناظر را برای حضور د ر محل برگزاری انتخابات آموزش د اد  و آنها امروز د ر مراکز رای‌گیری کشور حضور د ارند .رئیس انجمن نظارت بر انتخابات تعد اد  افراد ی که د ر د وره د هم انتخابات ثبت‌نام کرد ند  را ۲۱۰۰ نفر عنوان کرد  که از این تعد اد  ۱۲۳۰ نفر واجد  شرایط شناخته شد ند ، البته باید  توجه د اشت که این احراز صلاحیت ارتباطی به فعالیت تجاری و تولید ی افراد  ند ارد  و تایید  صلاحیت نشد ه‌ها به د لیل مغایرت‌های شکلی بود ه است.او با بیان این مطلب که د ر استان آذربایجان غربی و استان مرکزی به غیر از مرکز استان، صند وق رای‌گیری د ر نقاط د یگری نیز به د لیل کثرت افراد  و تقاضایی که از طرف هیات نظارت د ر همان استان امد ه بود ، تعبیه شد ه است، گفت: توجه به این نکته لازم است که هیچ نهاد ی نمی‌تواند  واجد  شرایط بود ن افراد  تایید  شد ه از سوی شورای عالی نظارت را زیر سئوال ببرد . همچنین محل برگزاری انتخابات اتاق هر استان با نظرهیات‌های نظارت است و هیچ مقامی نباید  د ر این باره د خالت کند  و این د خالت تخلف محسوب می‌شود .

تعامل سازند ه بین د ولت و بخش خصوصی
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران که د ر اتاق مشهد  حضور د اشت طی ارتباط زند ه تلاش د ر راستای برگزاری شایسته انتخابات اتاق‌های سراسر کشور را مورد  توجه قرار د اد  و از اتاق به عنوان قد یمی‌ترین نهاد  مد نی کشور یاد  کرد  که توانسته اثرات قابل توجهی د ر اقتصاد  کشور د اشته باشد .بر اساس اظهارات او این نهاد  میراث گرانبهایی است که از سوی افراد  بزرگی به فعالان اقتصاد ی امروز سپرد ه شد ه است.شافعی د ر بخش د یگری از سخنان خود  به شرایط این د وره از انتخابات اشاره کرد  و گفت: اقتصاد  امروز کشور با مشکلات عد ید ه‌ای مواجه بود ه و از طرفی د ولت‌ها بد ون حضور بخش خصوصی قوی قاد ر به رفع این مشکلات نیستند ، پس تعالی اتاق ایران مورد  تایید  همگان است تا بتواند  با تمرکز بر منافع ملی، مشاوری منصف و مشوق د ر کنار قو‌ای سه‌گانه باشد  و آیند ه اقتصاد  را به سمت شرایط بهتر سوق د هد . رئیس اتاق ایران، د ولت و بخش خصوصی را مکمل یکد یگر د انست و تصریح کرد : یک د ولت قوی د ر کنار بخش خصوصی قوی می‌تواند  آیند ه روشنی برای اقتصاد  رقم بزند . استحکام این نهاد  مد نی مورد  نظر است و همه آنهایی که برای این مهم اعلام آماد گی کرد ند  قابل احترام هستند . این بلوغ بین فعالان اقتصاد ی ایجاد  شد ه تا انتخاب کنند  و خوب انتخاب کنند .

ایجاد  اتاق‌های قوی به نفع کشور است
سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معد ن، تجارت و رئیس شورای عالی نظارت بر انتخابات د همین د وره اتاق‌های سراسر کشور نیز سازمان‌ها را بزرگ‌ترین ثروت یک کشور عنوان کرد  که کارهای اصلی را انجام می‌د هند . بر اساس اظهارات او حاکمیت تنها قاعد ه‌گذار، مسئول ایجاد  زیرساخت‌ها و د ر نهات نظارت است، پس ایجاد  اتاقی قو‌ی به نفع کشور است. او شکل گرفتن همد لی و تعامل سازند ه بین اتاق و وزارت‌خانه را طی یک سال اخیر، امید وارکنند ه توصیف کرد  که باید  تد اوم د اشته باشد . وزیر صنعت، معد ن و تجارت برگزاری به‌موقع انتخابات را مورد  توجه قرار د اد  و آن را سرآغاز تحول د ر اتاق‌ها و به د نبال آن د ر اقتصاد  ایران د انست و گفت: د ر کنار هم می‌توانیم اعتلای اقتصاد ی کشور را د نیال کنیم. آمارهای کلان بیانگر حرکت‌های خوب و امید وارکنند ه است. د ر حوزه‌های صنعت و معد ن شاهد  رشد  هستیم و شرایط رشد  صاد راتی نیز قابل توجه بود ه است. د ر این بین وارد ات نیز د ر خد مت صاد رات قرار گرفته و شاهد  رشد  وارد ات د ر حوزه‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای به جای حوزه مصرف، هستیم.