عرضه اوراق با نرخ سود ۳۰درصد تمدید نمی‌شود

 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «عرضه اوراق با نرخ سود ۳۰درصد سیاست موقت بانک مرکزی است و با رسیدن به سقف مشخص تمدید نمی‌شود.» سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره اینکه «آیا انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود 30درصدی برای ماه‌های آینده هم ادامه می‌یابد؟» اظهار کرد: «قرار نیست این سیاست ادامه‌دار باشد.» او افزود: «انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود مذکور، سیاست موقت بانک مرکزی است و تا سقف مشخصی عرضه می‌شود.»