مجلس شورای اسلامی کلید حل مشکلات اساسی حوزه سلامت است

  رئیس کل سازمان نظام‌پزشکی از رؤسای نظام‌پزشکی شهرستان‌ها خواست، چالش‌های حوزه سلامت و راهکارهای آن را برای کاندیداهای مجلس تبیین نمایند. به گزارش کیهان، جلسه مجازی رئیس کل سازمان نظام‌پزشکی و معاونین با حضور رؤسای نظام‌پزشکی شهرستان‌ها و رؤسای شورای هماهنگی استان‌ها درخصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد.  رئیس‌زاده رئیس کل سازمان نظام‌پزشکی کشور در این جلسه ضمن پراهمیت خواندن انتخابات مجلس، کلید حل مشکلات اساسی حوزه سلامت را مجلس شورای اسلامی دانست و از رؤسای نظام‌پزشکی تمام شهرستان‌ها خواست ضمن رصد انتخابات و جدی گرفتن آن، چالش‌های حوزه سلامت و راهکارهای آن را برای کاندیداهای مجلس تبیین نمایند.
سایر اخبار این روزنامه