روزنامه حرف مازندران

روزنامه حرف مازندران، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۸۸ در سراسر کشور منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پویا رسانه قرن ماندگار
مديرمسوول: شکراله رضازاده
سردبیر: اسحاق پاکنیا
نشانی‌: مازندران-ساری-میدان امام-تقاطع بعثت-جنب بیمه ایران- دفتر روزنامه حرف مازندران
وب سایت:
ایمیل: harf.mazandaran@gmail.com
تلفن: 011-33606083

آرشیو مرداد ماه ۱۴۰۱ روزنامه حرف مازندران

سرزمین خودرو ایرانیان