روزنامه کیمیای وطن

روزنامه کیمیای وطن، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۹۳ در سراسر کشور منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز: مظفر حاجیان
مديرمسوول: مظفر حاجیان
سردبیر: علی حاجیان
نشانی‌: اصفهان - خیابان ولی عصر - کوچه 38 - پلاک 43
وب سایت:
ایمیل: info@eskimia.ir
تلفن: 031-32504254-6

آرشیو مهر ماه ۱۴۰۲ روزنامه کیمیای وطن