روزنامه نقش اقتصاد

روزنامه نقش اقتصاد، روزنامه ای اقتصادی اجتماعی چاپ صبح است که از سال ۱۳۹۶ در سراسر کشور منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز: امیر دیانی
مديرمسوول: امیر دیانی
سردبیر: زهره دیانی
نشانی‌: تهران - میدان فاطمی - خیابان فاطمی به سمت خیابان ولعیصر- کوچه غزالی پلاک 6 طبقه 3- واحد 10
وب سایت:
ایمیل: naghsheeghtesad@gmail.com
تلفن: 88918057- 88967690

آرشیو اسفند ماه ۱۴۰۲ روزنامه نقش اقتصاد