محافظ یا فاصله انداز

واقعا گاهی وقتی حلقه های محافظین دور مسئولین را آنها را می بینم شگفت زده می شوم. غایت و هدف محافظت از مسئولین چیست؟ محافظت از خادمین ملت؟ خب زبونم لال اگر فلان مسئول خادم نبود چه ؟ مسئول سراغ دارم دریک سفر استانی اش کاروانی بیشتراز
کاروان های ماشین عروس در جاده راه انداختند که تا کیلومترها جاده غرق آقای مسئول و ملازمان
ایشان بوده . شاهان قجری هم اینقدرملازمان دررکاب در سفرها نداشتند. در سفر یکی از مسئولین فکر کنم پسر عمه‌هایش هم در ماموریت همراه وی بودند. در حالی که بنده پیشترها پیشنهاد دادم به جای این همه هزینه محافظ و همراه و هزینه سفر، مسئولین یک نماینده معتمد برای سرکشی به پروژه‌ها بفرستند. نماینده ناشناس محافظ نمی خواهد. حتی می‌تواند مسافرخانه بخوابد نه هتل چند ستاره! واقعا دلیل این همه هزینه و محافظ چیست؟ حتی در شایعه ای شنیدم مجموع مشاورین برخی وزرا و مسئولین بیش از چهل نفرند که شاید به "چهل ستون" معروف شوند، اما دلیل این هزینه‌ها چیست؟ شاید دلیلش اشتغالزایی است. اما چرا محافظان اینان را در حلقه خود و از مردم دور نگه می دارند؟ مردم هم از حلقه دور اینها ناراحت می‌شوند همان‌طور که از حلقه دور روحانی هم ناراحتند. آیا این حلقه ها محافظ اند یا فاصله انداز بین مسئولین و مردم؟ یک عضو کمیسیون عمران مجلس هم گفته: «در کشورهای توسعه یافته در ظاهر محافظین به صورتی که در کشور ما به دور مسئولین حلقه می زنند، دیده نمی‌شوند». بنده نیز عرض
می کنم آنوقت اینجا نمی شود به محافظین و حلقه دور مسئولین هم نزدیک شد چه رسد به حضرت والا. شاید ما هنوز غیر پیشرفته‌ایم مسئولین این همه محافظ دارند. دوستی که با او تله پاتی دارم تماس گرفت و گفت : بین خودمون باشه مسئولی به سفر استانی آمده بود از بین جمعیت به طرفش رفتم محافظینش مانع شدند، گفتم چتونه؟ نمی خوام بخورمش. چند تا عریضه دارم اما محافظین نذاشتند و من را به عقب هل دادند. من هم شاکی شدم از درد دلم بین جمعیت داد زدم، آهای تحفه‌ای نیستی این همه محافظ داری سریع پا گذاشتم به
فرار . جمعیت از خنده ترکید .راستی همان نماینده گفته : برخی مسئولین فقر و مشکلات مردم را حس نمی کنند .این خیلی زور داره این همه محافظ و هزینه و درآمد دارند اما از حال ملت خبر ندارند. کاشکی آنقدر ادا و اطوار نداشتند! خندید و گوشی را قطع کرد.