نظرسنجی ایران پل درباره توان موشکی ،اقتصاد و اعتماد به غرب

موسسه افکار سنجی ایران پل مستقر در کانادا نتایج نظرسنجی اخیر خود را که در فاصله 13 تا 21 آذر (دسامبر 2018)به صورت مشترک با دانشگاه مریلند آمریکا انجام شده است منتشر کرد. نظرسنجی که حاکی از حمایت بیش از 95 درصدی مردم از ارتقای توان موشکی و کاهش حدود 50 درصدی محبوبیت آمریکا در میان مردم ایران طی 3.5 سال اخیر است و نشان می دهد که مردم ایران  59 درصد عامل مشکلات اقتصادی را سوءمدیریت و فساد می دانند و حدود یک سوم، آن را به تحریم ها و فشارهای خارجی مرتبط می کنند. این نظرسنجی  به صورت تلفنی با نمونه آماری 1017 نفر که ازبین مردم ۳۱ استان متناسب با جمعیت هر استان انتخاب شده اند انجام‌شده است. به این ترتیب که  هر استان به هفت گروه جمعیتی تقسیم شده و یک گروه از جمعیت روستایی و شش گروه از جمعیت شهری هر استان انتخاب شده است.   از 25 سوال مطرح شده،شش سوال درباره شرایط اقتصادی؛ هفت سوال درباره برجام؛ پنج سوال در حوزه مسائل امنیتی و نظامی و هفت سوال درباره روابط بین المللی بوده است. یافته های این نظرسنجی با یافته های مشابه در سال های 2015، 2016 و 2017 مقایسه شده است. در این نظرسنجی پرسش شوندگان به این سوال که به نظر شما، وضعیت اقتصادی عمومی کشور ما چقدر خوب یا بد است؟ این طور پاسخ داده اند: «42.9 درصد خیلی بد؛  27.9درصد تقریبا بد؛  26.8 درصد تقریبا خوب؛  1.9 درصد خیلی خوب»  این اعداد در نظرسنجی سال ۲۰۱۵ این موسسه به ترتیب: 21.2، 22.5، 43.2و 11.1 درصد بوده است. یعنی تصور مردم از شرایط اقتصادی فعلی شان در این چهار سال بدتر شده است. درباره این که  تصور شما از شرایط اقتصادی ایران در آینده چگونه است؟ نیز 33.2 درصد معتقد بودند که بهتر می شود و 59.5 درصد نیز گفته اند که بدتر می شود. همچنین 59 درصد پاسخ دهندگان، سوء مدیریت داخلی و فساد را مهم ترین عامل موثر بر شرایط اقتصادی ایران دانسته اند. دراین بین در پاسخ به این سوال که از نظر شما توسعه برنامه هسته ای چقدر اهمیت دارد؟ 78.6 درصد «خیلی مهم» و 11.2 درصد نیز آن را تقریبا مهم دانسته اند. براساس این نظرسنجی 51.1 درصد مردم با برجام موافق بوده اند در حالی که 81.2 درصد آن ها معتقد بوده اند که پس از برجام زندگی آن ها بهبود نیافته است. همچنین در پاسخ به این پرسش که «به نظر شما ارتقای توان موشکی چقدر اهمیت دارد؟» پرسش شوندگان این طور پاسخ داده اند:  «76.3 درصد خیلی مهم است؛  19.5 درصد تقریبا مهم است؛ 1.5 درصد خیلی مهم نیست، 1.8 درصد اصلا مهم نیست.» براساس این نظرسنجی میزان محبوبیت چین در این 3.5 سال اخیر 5 درصد و میزان محبوبیت روس ها 12.8 درصد افزایش یافته است. در مقابل میزان محبوبیت آمریکا در میان مردم ایران از حدود 28 درصد در سال 2015 با کاهش تقریبا 50 درصدی به حدود 15 درصد در سال جاری رسیده است. همچنین درمقابل این پرسش که «چقدر مطمئن هستید که کشورهای اروپایی به تعهدات خود در برجام عمل کنند؟» پاسخ دهندگان این طور پاسخ داده اند: « 7.2 درصد خیلی مطمئن؛  36.7 تقریبا مطمئن؛28 درصد خیلی مطمئن نیستند؛ 19.7 درصد اصلا مطمئن نیستند.» در مقایسه با نظرسنجی سال 2015 یعنی از میزان کسانی که مطمئن بودند   اروپایی ها به تعهداتشان عمل می کنند حدود 17 درصد کم شده  است یعنی بی اعتمادی مردم ایران به اروپایی ها افزایش یافته است.
در پایان نیز از پاسخ دهندگان سوال شده است که «اگر ایران فقط بتواند یکی از سیاست های زیر را انتخاب کند؛ به نظر شما کدام یک باید اتخاذ شود؟» که پاسخ ها به این شرح بوده است: «تلاش برای دستیابی به خودکفایی اقتصادی 69 درصد و تلاش برای افزایش تجارت خود با کشورهای دیگر 27.9 درصد.» با مقایسه این اعداد با نتایج نظرسنجی مشابه ایران پل در سال 2015 مشخص می شود که اعتقاد مردم به لزوم نگاه به ظرفیت های داخلی کشور و خودکفایی در این 3.5 سال حدود 30 درصد افزایش یافته است که این نشان دهنده اعتقاد مردم به لزوم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور است.