برنامه مهم کابینه برای متحول شدن اداره شرکت‌های دولتی

با توجه به الزامات و اختیاراتی که ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه برای تدوین نظام بنگاه ‌داری نوین در بخش دولتی تعیین کرده، تعدادی از اعضای کابینه طرحی را آماده تصویب نهایی کرده اند که به موجب آن، طی امسال تحولات مهم و ساختاری در اداره شرکت های دولتی آغاز خواهد شد که مواردی چون تنظیم روابط سهامدار و ذی نفعان با مدیران شرکت ها، تفکیک وظایف اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی و نحوه دریافت پاداش ها و مزایا از آن جمله است.