نقشه راه دو سال پایانی

ترمیم اقتصاد تقویت دیپلماسی
بهزاد نبوی

بازسازی  رضایت اجتماعی
غلامرضا مصباحی مقدم

زمان طلایی برای گفت و گوی ملی
غلامرضا  ظریفیان

بازگشت به شعار‌ها
مصطفی ایزدی

اصلاح ساختارها
احمد شیرزاد

8 و 9