ارتقاء مدرک تحصیلی با غنای فرهنگ عمومی

جعفر بای‪-‬ سیاست گذاران کلان آموزشی کشور باید به دنبال هدایت همه جوانان کشور به تحصیل در دانشگاه‌ها باشند؛ تفاوت‌های فردی در جوامع بشری یک اصل مسلم است و بر همین اساس انسانها از یکدیگر تمایز می یابند. هر فردی از سه نوع توانایی‌های اصلی آدمی یعنی توانایی جسمانی ، توانایی ذهنی و مغزی و در آخر توانایی عاطفی و قدرت قلبی و دلی ذائقه منحصر به فرد و یا استعداد و توانایی‌های ویژه خود را دارد که باید به دنبال پرورش و شکوفا سازی آن‌ها باشد؛ در استعداد‌های جسمانی توانایی‌های فنی و حرفه ای از یک سوی و فعالیت‌های ورزشی از سوی دیگر مورد توجه است، در امور ذهنی و مغزی مجموعه استعدادهایی که به اندیشیدن و تفکر نیاز دارد امثال همه علوم نظری مورد نیاز است و در بخش توانایی‌های عاطفی- دلی، عشق و عرفان از یک سوی و کلیه فعالیت‌های هنری از سوی دیگر مورد عنایت است؛ پس باید همه فعالیت‌های فرزندانمان را از خردسالی
زیر نظرگرفته و با کشف استعداد‌های آنان هدایت
تحصیلی را با همکاری آموزش و پرورش و با موفقیت به سر انجام نیکویی برسانیم. احکام اخلاقی و آداب و رسوم و سنن اجتماعی در فرآیند جامعه‌پذیری آدمی شکل میگیرد و بسیار حائز اهمیت است و باید چگونگی تکوین آن را در فرزندانمان مورد دقت ویژه قرار دهیم که در آینده موجب افسوس و پشیمانی نشود؛ آنچه انسان را از حیوان متمایز می کند و همچنین اصالت و هویت جامعه را تقویت می کند، فرهنگ فاخر و اخلاق متعالی بشری است تا آن جا که نبی مکرم اسلام رسالت خویش را به تکمیل اخلاق انسان‌ها و امت خلاصه کرده است. ارتباطات اجتماعی مشارکت و همکاری‌های گروهی که منجر به اتحاد و انسجام قومی و وحدت و یکدلی همگانی می شود از برکات فرهنگ جامعه است.
روح حاکم بر جوامع بشری در هر جامعه مجموعه عناصر و مدل فرهنگی آن جامعه است که در رفتار مردم جریان دارد. رشد و پیشرفت و ترقی همه انسان‌ها مرهون فرهنگ متعالی است همیشه شاخص‌های فرهنگی از افتخارات هر جامعه محسوب می شود و در ارتباطات بین فرهنگی و جریان مبادله فرهنگ‌ها همیشه عناصر موفق و قوی بر عناصر ضعیف و فقیر غلبه دارد و فرهنگ غنی بر فرهنگ فقیر پیروز است . بشریت نیز به دنبال پیروزی فرهنگ فاخر و متعالی است، فرهنگی که انسانها را به سعادت، آسایش و آرامش می‌رساند و رفتار زیبنده‌ ای را در آنان متجلی می سازد، پس تلاش نهاد‌های آموزشی و کوشش‌های دستگاه‌های فرهنگی باید سبب ارتقاء غنای فرهنگی شهروندان شود، متاسفانه به دلایل فراوانی که از حوصله این بحث خارج است مدرک تحصیلی لزوما منجر به فرهنگ فاخر نمی شود.
عملکرد یک سویه و ناقص نظام آموزشی که گرفتار آفت مدرک گرایی صرف شده است به تعالی فرهنگی نمی‌انجامد و افزایش هرم تحصیلی ارتقاء فرهنگی را باعث نمی شود. پس باید به جای شرکت و پذیرش دانشجو و هدایت همه جوانان به سوی دانشگاه‌ها اولا ساختار نظام آموزشی را متحول ساخت و ثانیا در اندیشه فراگیری ارتقاء فرهنگی شهروندان شد تا به آفتی که غرب گرفتارش شده است دچار نشویم.