مردم را با صدقه حمایت نکنیم

 
 
 
 


انسان به‌عنوان اشرف‌مخلوقات، ابعادي دارد که ظاهر آن بعد فيزيکي و جسماني است که البته يکي از نيازهاي جسماني، نياز به نان (معيشت‌) به‌حساب مي‌آيد. همين برآورد نياز معيشتي، در گرو حفظ سلامتي است، سلامتي و معيشت همديگر را بازتوليد مي‌کنند و لازمه نان‌آوري و تامين معيشت‌، حفظ سلامتي است. تغذيه مناسب نيز تضمين‌کننده سلامتي به‌حساب مي‌آيد، ضمن اينکه بايد سلامتي در ابعاد مختلف براي آنها مورد اهميت داشته باشد، ولي از نظر کارشناسان به‌سياست‌ها و تصميمات اخير مسئولان ذي‌ربط در رابطه با هر دو مقوله مهم يعني «جان» و «نان»، نقد وارد است. حرمت انسان، اختيار و آزادي‌، مسئوليت فردي و اجتماعي و عدالت اجتماعي و برابري انسان‌ها، ارزش‌هايي هستند که ذيل کرامت انسان قرار مي‌گيرند که در قرآن بر آن بسيار تاکيد شده است. شأن مردم‌ اين نيست که به آنها صدقه بدهيم. دهک‌هاي پايين جامعه صدقه نمي‌خواهند، چيزي را طلب مي‌کنند که با استناد به‌فصل سوم قانون اساسي تحت‌عنوان حقوق ملت، حق آنهاست. براي همه مسئولان و کارشناسان درگير در بحران جهاني کرونا مسجل شده است که تنها راه رسيدن به مرزهاي سلامت و پيشگيري ازتلفات انساني بيشتر، «در خانه ماندن» و تبعيت از سياست «فاصله‌گذاري اجتماعي الزامي» است و لازمه آن حمايت از افراد نيازمند با روش‌هاي متناسب با شأن انساني آنهاست. براي انجام اين مهم پيشنهاد مي‌شود که با سياستگذاري متمرکز، تمامي منابع دولتي،‌ حکومتي، مردمي و بخش‌خصوصي، مرکزيت واحدي پيدا کند و درعملياتي کردن سياست موردنظر به يکي از دو روش زير اقدام شود:
1- با مرکزيت وکارگزاري دولت(مثل وزارت تعاون)، حمايت موردنظر‌، به‌صورت سراسري ازطريق کارت اعتباري، واريز به‌حساب ذي‌نفعان يا هر‌شيوه ديگري‌ دراختيار آنها قرارگيرد، آنگونه که در بعضي ازکشورها انجام مي‌گيرد. 2- هريک ازنهادها و سازمان‌هاي مرتبط‌، با تقسيم کار و هماهنگي مرکزيت فوق‌الذکر، بخش مورد نظر از جامعه هدف را تحت پوشش قرار دهند، بديهي است که در اين شيوه‌، ميزان و چگونگي حمايت‌، يکسان خواهد بود. هرگونه کمک موردي، جزيره‌اي و مستقل، که معمولا با تبليغ همراه مي‌شود، غيراصولي و مغاير با کرامت انساني تلقي خواهد شد. ضمنا مبلغ پرداختي نيز مي‌بايست متناسب با ميزان تورم و تامين‌کننده نيازهاي اساسي و درحد کفايت دهک‌هاي مورد نظر بوده و سه‌ماهه بهار 99 را تا پايان ماه مبارک رمضان پوشش دهد. اگر اين همت و اراده توام با همدلي در مسئولان کشورمان وجود داشته و عملياتي شود اميد به‌بهبود وضعيت موجود و تعديل آثار و تبعات مخرب بحران کرونا در کوتاه‌مدت تقويت خواهد شد.