هنر نزد ایرانیان است...

جعفر بای‪-‬ با ظهور نا به هنگام و بسیار شوم کرونا به عرصه زندگی بشریت ، دوره جدیدی در زندگی انسانها آغاز شده که سبک زندگی آن با قرنطینه خانگی شروع شده است، فشار‌های ناشی از این گونه زیست فوق العاده بر آدمیان سخت
و تحمل نا پذیر است در این مقطع مهم و حیاتی هنر به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حیات بشری به مدد او آمده و گذران مناسب تری را برای او فراهم ساخته است.
هنر و انواع متنوعش هر یک به گونه ای زمینه‌هائی
از مشکلات و گرفتاری‌های ناشی از تنهایی


در دوره قرنطینه خانگی را فراهم نموده است. هنر که منشاء تولید آثار بی بدیلی است می تواند افزون بر سرگرمی پر نشاط و شادی بخش نو آوری و خلاقیت آدمی را پرورش دهد و باعث خوشی و شادمانی لذت بخش در این دوران خاص شود. هنر گذران اوقات فراغت یکی از
مهم ترین سرگرمی‌های مولد و نشاط آور محسوب می شود و چه درست گفته اند بزرگان مان که آنکه هنر دارد چه کم دارد و آنکه هنر ندارد چه دارد؟
هنر تحقق بخش امید و آرزوهاست و منشاء اصلی رهایی از سختی‌ها چرا که هنر احیاء گر و حیات بخش است، نور می بخشد و روشنایی می آفریند
و چه درست گفته است سعدی شیرین
سخن که هنرمند هر جا رود قدر بیند و بر صدر نشیند چون هنر سر چشمه تولید و منبع امید و کانون زیبایی و منشاء گرما و نور است. اگر چه روح لطیف و روان ظریف هنرمندان عاطفه و احساسات فوق العاده ای به آن‌ها می بخشد و به علت نگرش مثبتی که هر هنرمند نسبت به خویشتن خویش دارد موجب ارتقاء آستانه تحمل و مقاومت و ایستادگی بالای آن‌ها می شود؛ آری هنر منشاء زایش و نشاط و شادی است. حس زیبای خود مثبت بینی به علت خلاقیت و مولد بودن برای هنرمند هیچگاه موجب یاس و نا امیدی
و سرگردانی و سر در گمی در او نمی شود و در این دوره خاص ما شاهد خود شکوفائی
و پشتکار قدرتمندی از سوی هنر مندان هستیم.
یکی از مهمترین نقش‌های هنر هویت بخشی و اصالت دهی به شخصیت و ماهیت هنرمند است، شناسنامه هر هنرمند را در هنرش می توان یافت چون هنر مظهر غیرت و شرف و عزت آدمی است. آرمانگرایی و نگاه عمیق به آینده از دیگر ویژگی‌های هنرمندان است که آن‌ها را از یاس، نا امیدی، دغدغه و نگرانی دور می سازد و در واقع شرایطی را فراهم میسازد که هنر مند هیچ گاه
احساس تنهایی نکند؛ حس خود ارزشمندی
و مفید به حال خود و دیگران بودن به هنرمند وقار و سنگینی می بخشد و این متانت هیچگاه موجب غرور و خودخواهی نمی شود. روح خلاق او باعث اجتناب از هر رذیلت اخلاقی در او می شود. استرس و افسردگی در روح و روان هنرمندان جائی ندارد نه تنها خود هیچگاه غمگین نمی شود
بلکه موجبات نشاط و شادمانی دیگران را فراهم می سازد پس هنرمندان واقعی نشاط آور و شادی بخش جامعه هستند و در این شرایط حساس با ابزار هنر به یاری دیگران می پردازند و جامعه را از برکت وجودش بهره مند می کنند و چون هنر نزد ایرانیان است و بس؛ پس جامعه ما در این دوران کرونایی نباید دچار یاس نومیدی شود و با هنری که دارد خود و دیگران را به نشاط و شادمانی دعوت می کند.اگر امروز جامعه ما در دو نبرد بی امان تحریم و کرونا موفقیت های شایان توجهی را کسب نموده و موجبات حیرت جهانیان شده است به خاطر هنری است که هر ایرانی به نوعی
از آن برخوردار است ، پریشانی غرب و
لجام گسیختگی جامعه امریکا با آن همه ادعا
حکایت از فقدان هنر در روح آن ها است. فقدان تحمل سختی در این شرایط دشوار نشان از پوچی و بی هنری آنان دارد. یکی از کارکردهای کرونا نشان دادن جوهره
ملت ها و مقاومت آن ها در مقابل سختی ها و گرفتاری است و جامعه ما به درستی نشان داد که اصالت و هویت دارد و با زیور هنر توانست
دشواری های بسیار سخت را بر خود آسان کند.