3 پزشک مشهدی که «تبریزیان» از آن‌ها شکایت کرده بود، تبرئه شدند

3 پزشک مشهدی که «تبریزیان» فرد مدعی تخصص در طب اسلامی از آن‌ها شکایت کرده بود، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تبرئه شدند. سال گذشته خبری مبنی بر محکومیت سه پزشک در دادگاهی که شاکی آن «تبریزیان» بود، در برخی رسانه‌ها انتشار یافت.حال بنا بر حکم صادر شده در شعبه یک دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی، این سه پزشک از اتهام «افترا» در این پرونده تبرئه شدند. در متن رأی دادگاه تجدیدنظر که توسط روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی در اختیار ما گذاشته شده، آمده است: «هیئت قضایی دادگاه توجه به جمیع اوراق و مندرجات پرونده، صرف نظر از اعلام گذشت شاکی، انکار شدید تجدیدنظر خواهان و وجود شبهه در تحقق جرم  ،تجدیدنظر خواهی را وارد دانسته، با شقوق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق است. بنابراین با اجازه حاصله از شق ب ماده ۴۵۵ قانون یاد شده ضمن نقض دادنامه موصوف مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی، ماده ۴ آیین دادرسی کیفری و موضوع ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نام بردگان را از اتهام انتسابی تبرئه می کند. »