پیش بینی آمار بیکاران کرونایی

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی میزان بیکاری ناشی از کرونا را بین 2.8 تا 6.4 میلیون نفر برآورد کرد. این بررسی نشان می دهد حمایت صرف از نیروی کار رسمی  با دو چالش اساسی در راستای حمایت از قشرهای کم درآمد روبه روست. این گزارش با تصریح بر ناکارایی نظام حمایتی کشور در مواجهه با بحران ها، تجربه فعلی را یک تلنگر جدی برای لزوم داشتن نظام مالیاتی شفاف با تاکید بر مالیات بر مجموع درآمد افراد و در عین حال نظام حمایتی کاملاً مرتبط با آن دانسته است.
 در این گزارش با بیان این که صرف نظر از میزان شیوع  کرونا، اقتصاد ایران تا پایان سال 99 درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود، آمده است: بررسی ها نشان می دهند که در سناریوهای مختلف، بین دو میلیون و 870 هزار تا شش میلیون و 431 هزار نفر از شاغلان فعلی کشور، متاثر از شیوع کرونا، شغل خود را از دست خواهند داد.
 این بررسی میزان تاثیر پذیری طبقات پایین از تبعات ناشی از کرونا را بیشتر از سایر طبقات ارزیابی کرده و در عین حال، دو چالش حمایت صرف از شاغلان رسمی را یادآور شده است.
بر این اساس، بررسی وضعیت اشتغال دهک های پایین نشان می دهد تنها در حدود 13 درصد از خانوارهای دهک اول و 24 درصد از خانوارهای دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی در سال 97 را پرداخت کرده اند و تحت پوشش بیمه (غیر درمانی) هستند. این در حالی است که این نسبت در دهک دهم (ثروتمندتر) 35 درصد است. این موضوع بدان معناست که حمایت هایی که از بنگاه به صورت بخشودگی سهم بیمه کارفرما و کارگر یا حمایت هایی از نوع پرداخت بیمه بیکاری شده، ضریب اصابت پایینی به دهک های پایین درآمدی داشته و بیشترین حمایت را از دهک های متوسط و بالا به عمل خواهد آورد.


دومین چالش حمایت از نیروی کار رسمی به آثار آن باز می گردد. در شرایط کنونی هر گونه حمایت، با احتمال زیاد از منابع تورم زا تامین می شود و در نتیجه به قیمت تحمیل تورم به اقتصاد خواهد بود. بنابراین اگر حمایت ها معطوف به نیروی کار رسمی باشد، بخش زیادی از نیروی کار که عمدتاً در دهک های پایین درآمدی قرار دارند، بی بهره خواهند بود.
در این صورت نتیجه این خواهد شد که از دهک های میانی و بالایی با هزینه تحمیل تورم به کل جامعه و به خصوص دهک های پایین حمایت کرده ایم. مرکز پژوهش ها در ادامه، بهترین شیوه حمایتی کنونی که بتواند موفقیت طرح فاصله گذاری اجتماعی را تضمین کند، اولویت قراردادن حمایت از خانوار برای تامین معیشت اعلام کرده و پیشنهاد داده است: این حمایت می‌تواند به صورت پلکانی و با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان (با پذیرش درصدی از خطا) انجام شود.