قاصدک 24

اصلاح‌طلبان و مانیفست 1400

مانیفست اصلاح‌طلبان برای انتخابات 1400 یکی از مهمترین موضوعاتی است که با نزدیکی هرچه بیشتر به فصل انتخابات مورد بحث قرار می‌گیرد. این درحالی است که همزمان عملکرد دولت روحانی و حمایت اصلاح‌طلبان از دولت نیز بخشی اثرگذار بر نوع نگاه به این جریان بوده است. اصلاح‌طلبان از میان انتخاب‌های محدودی که موجود بود به حمایت از دولت روحانی پرداختند و به نوعی او را گزینه موردنظر خود دانستند. در دور اول نیز دولت روحانی در مجموع سیاست‌ها و اقدامات دقیقی را در پیش گرفت، عملکرد دور اول در کنار محدودیت‌های موجود در انتخابات 96 باعث شد بار دیگر اصلاح‌طلبان به حمایت از آقای روحانی بپردازند. با این حال در دوره دوم شاهد حمایت منتقدانه جریان اصلاحات از روحانی بودیم به نحوی که هرگاه و در هر موضوعی که سیاست‌ها و اقدامات دولت را نامناسب دیدند انتقادات صریح خود را در جلسات و فرصت‌هایی که پدید آمد با رئیس جمهور مطرح کردند. بنابراین، این ایده که اصلاح‌طلبان با توجه به عملکرد موجود دولت تلاش کنند به نوعی حمایت‌های خود را در شکل‌گیری این دولت انکار کنند مردود است. در واقع جریان اصلاحات همان راه غیراخلاقی که برخی از اصولگرایان رفتند را در پیش نخواهد گرفت.
در واقع در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد شاهد بودیم اصولگرایانی که تمام قد حامی او بودند و گاه حتی برای حمایت از آقای احمدی‌نژاد متوسل به ادبیات دینی می‌شدند به یکباره دست از حمایت او برداشتند و همه چیز را از اساس انکار کردند. این راهی نیست که اصلاح‌طلبان نسبت به دولت روحانی بروند. در واقع برای بازگشت سرمایه اجتماعی جریان اصلاحات باید اقداماتی با وجه درونی را در اولویت قرار دهد. اینکه اصلاح‌طلبان از روحانی حمایت کردند امری است که رخ داده و نمی‌توان آن را انکار کرد اما اصلاح‌طلبان می‌توانند با اصلاحات درون گفتمانی بار دیگر سرمایه اجتماعی خود را بازیابی کنند. گفتمان جدید نیز قطعا باید براساس نفی رادیکالیسم، حمایت از مردم سالاری و مشارکت حداکثری مردم در سرنوشت خودشان، مقابله با رانت و فساد و حمایت از باز توزیع ثروت در جامعه باشد. در واقع صدای مردم و نیازهای امروز جامعه روشن است اصلاح‌طلبان باید با بازسازی سازوکارهای اجماع ساز خویش در راستای خواست عمومی حرکت کنند و با انعکاس نیازهای مردمی در اهداف و برنامه‌های خود به مردم اعلام کنند چگونه شما را درک می‌کنیم و چگونه براساس این درک سیاسی ورزی خود را شکل می‌دهیم. باید راهبردهای جریان اصلاحات نسبت به موضوعات مهم همچون تحریم، معیشت مردم و سایر امور به طور شفاف روشن شود و در برنامه‌های این جریان نمود یابد.