ویژه‌نامه خواندنی روزنامه شهروند؛ صد فرد مطرح در قرن چهاردهم شمسی