عكس روز

برداشت برگ سبز چای هر ساله در سه چین بهاره، تابستانه و پاییزه- چین بهاره