قاصدک 24

میز وصندلی‌های شفابخش

مجید ابهری‪-‬ در میان اخبار مختلف گاهی انسان با مواردی مواجه می‌شود که باهیچ منطق و حساب وکتابی تطبیق نمی‌کند. واقعا بعضی از افراد که گاهی دست به افشای بعضی از اخبار و وقایع می‌زنند، مخاطبان را هرچه بیشتر در بحر تفکر غوطه‌ور و در دریای تعجب غرق می‌سازند. هنوز جز، وزرا ومقامات ارشد کسی جابجا نشده وبخش قابل توجهی از نیروهای موجود در بدنه سازمان‌ها هنوز برجای خویش مستقر می‌باشند. یکی از مدیران ارشد در بخش دارو ودرمان می‌گوید: «حدود ۲۰درصد از داروهای وارداتی به کشور به ممالک همسایه قاچاق می‌شوند.» البته مشخص است که چرا این اتفاق صورت می‌گیرد. در واقع اختلاف قیمت در کشورما و ارزان بودن قیمت دارو دربازار موجب قاچاق داروها به خارج می‌گردد. خوب اینجا باید پرسید مگر این داروها به بیابان‌ها وارد می‌شود که اینگونه بی‌نظارت وکنترل در مورد آن‌ها عمل می‌شود؟ ممکن است گفته شود باید واردکنندگان جوابگو باشند و بقیه ماجرا واعزام به دنبال نخودهای مشکی روبروی پرسشگران قرار خواهند گرفت. اگر از این مرحله جان سالم به در ببریم، موضوعی نمایان می‌شود که اه از نهاد خواننده وشنونده برخواهد خواست. یکی دیگر از دست اندرکاران ارشد بخش دارو ودرمان در رسانه‌ها اعلام می‌کند: «با ارز دولتی به جای وارد کردن دارو میز وصندلی وارد کردند.» یا اولی الالباب؛ دود از سر انسان برمی خیزد که اولا در هنگام ارتکاب و وقوع این اقدام بسیار نادرست گوینده امروزی این خبر کجا بوده؟ چرا حرکتی نکرده؟ آیا از اخراج وقطع منافع هراس داشته؟ نکته دوم اینکه مگر ما تولید میز وصندلی اداری آنهم در شیک‌ترین وزیباترین فرم در داخل نداریم که باید از خارج واردکنیم؟ تنها در یک صورت می‌توان این ادعا را پذیرفت واین حرکت دور از عقل ومنطق را تایید کرد و آنهم این است که میز وصندلی‌های وارداتی چون به جای دارو وبا ارز آن وارد شده قطعا وحتما خاصیت شفابخش داشته وبا نشاندن بیماران روی آن صندلی ها، بیماری وی بهبود می‌یابد! پس باید ازبیماران برای نشستن روی اینگونه مبلمان‌ها و درمان آن‌ها، ثبت نام نمود تا تاریخ آن‌ها سپری نشده و خاصیت آن‌ها از بین نرود.