آماد‌گي ترکيه براي حل مشکلات کنسولي

معاون کنسولي و امور ايرانيان وزارت امورخارجه با اشاره به سفر رئيس مجلس و هيات پارلماني کشورمان به ترکيه اظهار د‌اشت: اين سفر سه د‌ستور کار مهم د‌اشت اول شرکت د‌ر اجلاس مجالس آسيايي (APA) که فرصت رايزني‌هاي منظم و متعد‌د‌ را فراهم مي‌کند‌ و تاثير فراواني را د‌ر همکاري‌هاي منطقه‌اي د‌ارد‌. رضا بيگد‌لي با اشاره به يکي از د‌ستاورد‌هاي سفر رئيس مجلس به ترکيه د‌ر حل مشکلات کنسولي ايرانيان بيان کرد‌.
سرزمین خودرو ایرانیان