مهم‌ترین ثروت؛ ملت است

امید فراغت روزنامه‌نگار  
 
 
 

مهم‌ترين و بزرگ‌ترين سرمايه و ثروت هر سرزميني، منابع انساني يعني مردم و ملت است. بنابراين نفت، گاز، تسليحات نظامي و... بعد از مهم‌ترين سرمايه يعني منابع انساني قرار مي‌گيرند. مديراني که اولويت‌شناس نباشند در فرآيند زمان دچار چالش‌هاي جدي خواهند شد. براي مثال اگر پدر يک خانواده بين فرزندانش تفاوت بگذارد، ناخودآگاه يکپارچگي و انس و الفت خانواده در فرآيند زمان دچار اختلال خواهد شد. اگر به فرزندان در يک خانواده احساس غريبگي دست بدهد قاعدتا در فضايي ديگر به دنبال صميميت، توجه و تبادل انرژي مثبت خواهند بود. جوامع دنياي امروز به واسطه فناوري و تکنولوژي به هم پيوسته شده‌اند و از نقطه نظر ذهني، فکري و رواني نزديک به هم هستند و با وجود زبان متفاوت، درک و شناخت مشترک از زيست مطلوب در جهان امروز دارند. براي مثال اگر از شهروندان جهاني شده امروز، سوال پرسيده شود نتايج ثروت و فقر در زندگي فردي و اجتماعي در جوامع مختلف چيست؟ قاعدتا پاسخ‌هاي نزديک به هم داده خواهد شد. همچنين اگر از شهروندان جهاني شده امروز سوال شود اگر قدرت انتخاب و اختيارتان گرفته شود چه آثاري در زندگي فردي و اجتماعي به دنبال خواهد داشت؟ پاسخ‌ها تا حدود زيادي شبيه به هم و قابل تامل خواهد بود. جامعه امروز ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست بنابراين اگر از تک‌تک شهروندان ايران سوال پرسيده شود چه تصوير و تصوري از کشورها و ملت‌ها دارند؟ پاسخ‌هاي‌شان نشان دهنده رشد و توسعه آگاهي‌شان است. بنابراين در دنياي امروز شهروندان و همچنين سلايق و ذائقه‌هاي‌شان ناديده‌گرفتني نيست! براي مثال با وجود بسته بودن فضاي سياسي کشور همسايه يعني افغانستان اما خواست و مطالبات مردان و به ويژه زنان آن جغرافيا، از طريق شبکه‌هاي اجتماعي به گوش جهان مي‌رسد. بنابراين شهروندان جهاني شده امروز، حق را به مطالبه‌خواهي جامعه افغانستان خواهند داد. پس بايد روابط شهروندان جهاني شده امروز را نسبت به هم به رسميت شناخت. نکته مهم و کليدي اين‌که دنياي فکري، ذهني و رواني شهروندان دنياي بدون مرز است.