تناقض آماری

سید حمید حسینی عضو اتاق ایران برخي دستورهاي آقاي رئيسي، رياست محترم جمهوري موثر و کارساز بوده است. از جمله اينکه مجوزهاي کسب و کار و آزاد‌سازي سواحل را مي‌توان اقداماتي دانست که با دستور رئيس‌جمهور به مقصود رسيده است. رويه‌اي در اين دولت پايه‌گذاري شده است که تمامي اختيارات در زمينه اقتصادي به معاون اول سپرده شده است. در حالي که در ساير دولت‌ها معاون اول مسئول پيگيري مصوبات دولت بود. و معاون اول موظف است با دستور رئيس‌جمهور بر اجراي پروژه‌ها نظارت کند اما آقاي رئيسي اين وظيفه را به معاون اول سپرده است. در دوره رياست‌جمهوري آيت‌ا... هاشمي، ايشان همواره آمارها را تحليل مي‌کرد و اگر وزير يا مديري به سراغ وي مي‌رفت، نگران بود که هاشمي چه مي‌پرسد. وي آنقدر به مسائل مسلط بود که مي‌دانست ورودي و خروجي سدها نمي‌تواند درحدي باشد که به او مي‌گويند. مديران بنياد زماني که به ديدار وي مي‌آمدند نگران بودند که هاشمي ريزکارها را مي‌داند و روند جلسه را مديريت خواهد کرد. هاشمي پروژه‌هاي بزرگ کشور را خود مرتبا پيگيري مي‌کرد. در زمان آقاي خاتمي اين وظيفه به محمدرضا عارف واگذار شد. شخصيتي منظم و دانشگاهي که با هماهنگي با آقاي خاتمي وظايف را انجام مي‌داد اما در دوره آقاي احمدي‌نژاد آشفته بازاري ايجاد شد و معاون اول خيلي نقش جدي در دولت نداشت و احمدي‌نژاد آنقدر مدعي بود که سازمان برنامه را منحل کرد اما خود درگير امورات بود و رسيدگي مي‌کرد. آقاي روحاني هم همواره خود پيگيري مي‌کرد اما بايد همه چيز براي او مکتوب مي‌شد تا در مورد آن بحث کند. روحاني اهل مستندات بود نه اينکه شفاهي حرفي بزنند که نتوان پيگيري کرد. بعضا اين انتقاد از روحاني وجود داشت که وي وزيران خود را نمي‌بيند و اگر وزيري بخواهد روحاني را ببيند، بايد وقت قبلي بگيرد. حال اينکه روحاني به صورت مکتوب وارد مذاکره مي‌شد. زيرا در ابتدا روي موضوعات اقدامات کارشناسي مي‌کرد و بعد با درخواست کنند در مورد آن بحث مي‌کرد. در حال حاضر حتي مجموعه‌هاي زير نظر رئيس‌جمهور آمارهاي متمايز از رئيس‌جمهور ارائه مي‌دهند. آقاي رئيسي روزي 18 ساعت در روز وقت مي‌گذارد و تلاش مي‌کند و کار عملياتي انجام مي‌دهد. چنين آماردادن‌هايي عملکرد دولت را نامطلوب جلوه مي‌دهد. مردم و توليدکنندگان و بخش‌هاي مختلف خود به درستي آمارهاي اقتصادي را درک مي‌کنند. رئيس‌جمهور اعلام مي‌کنند که اشتغال ايجاد شده اما آيا مشکلي که در اين دوره بر سر فضاي مجازي آمد و اين فضا فيلتر شد و صدها هزار شغل از دست رفت را در نظر مي‌گيرند؟