گام مثبت د ر جهت احیای برجام


گروه سیاسی: سفر رافائل گروسی به تهران، از سوی بسیاری از ناظران سیاسی به عنوان آخرین فرصت برای احیای توافق هسته‌ای مورد  ارزیابی قرار گرفته است. مد یر کل آژانس روز جمعه (12 اسفند ) به تهران آمد  و د یروز –شنبه- ایران را ترک کرد . د ر جریان د ید ارهای گروسی به مسئولین کشورمان به ویژمد یر کل آژانس انرژی اتمی و وزیر امور خارجه گام‌های مثبتی د ر راستای حل اختلافات میان طرفین برد اشته شد .
به گزارش تجارت، رییس سازمان انرژی اتمی گفت: ما انتظار د اریم تعاملات و گزارش‌های آژانس اعتماد  آفرین باشد . محمد  اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی پس از مذاکرت سیاسی و فنی د ر کنفرانس خبری مشترک با رافائل گروسی گفت: سفر آقای گروسی پیام آور برقراری ارتباطات بین آژانس و ایران است. وی‌ افزود : ما انتظار د اریم تعاملات و گزارش های آژانس طوری باشد  که اعتماد  افرین باشد  تا با اطمینان برای حل و فصل مسایل و پرهیز از عواملی که نیت آنها برهم زد ن روابط عاد ی است را ایجاد  کنیم و همواره آژانس بتواند  وظایف خود  د ر ارتباط با ایران را د ر چارچوب پاد مان پابرجا نگه د ارد .وی افزود : د ر همین چارچوب گفت‌وگوی های مشترک انجام شد ه و مطمئنم به صورت پاید اری موثر خواهد  بود . اسلامی گفت: بیست و نهمین کنفرانس هسته‌ای را ما چند ی پیش د ر د انشگاه شهید  بهشتی برگزار کرد یم و شب گذشته توافق شد  با آقای گروسی که کنفرانس سی ام بین‌المللی و با مشارکت آژانس سال آیند ه برگزار شود  که کمک به روایتگری ایران می‌کند  و آشنایی جهان با مراکز آموزشی و علمی ایران را رقم می زند  تا د ستاورد ها و امکانات ما به سایر کشورها معرفی شود .
وی اد امه د اد : شب گذشته سهم بانوان ایرانی هسته‌ای د ر ضیافت شام فوق العاد ه بود  و موجب شگفتی برای آقای گروسی و همکارانشان بود  که این تعد اد  فعال هستند  و چند  تن از همسران شهد ای هسته ای که از اساتید  هستند  و د ر صحنه ترور هم حضور د اشتند  مورد  توجه قرار گرفتند .
رییس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد : ضیافت شام د یشب نشان د اد  جریان علمی و پژوهشی و فناوری ایران قد رتمند  است و خانم ها و آقایان با مد یریت و قد رت د ر آن حضور د ارند  و جوانان نیز حضور قوی د ارند  که نشان می د هد  د انش هسته ای د انشی است د رون زا و ایران همواره آماد ه بود ه و هست که د ستاورد هایش را با سایر کشورها به اشتراک بگذارد .


اسلامی د ر اد امه د رباره اینکه اگر قطعنامه‌ای د ر نشست بعد ی شورای حکام تصویب شود  واکنش ایران چه خواهد  بود ؟ گفت: ایران برای پیشبرد  اهد اف توسعه ای خود  همواره مصمم بود ه است و منافع و امنیت ملی خود  را با هیچ چیز جا به جا نمی کند ، اگر قرار باشد  قطعنامه ای صاد ر شود  حتما مراجع ذی ربط تصمیم گیری می کنند  و ما طبق آن عمل می کنیم. نکته ای که بین من و آقای گروسی د ر این مقطع وجود  د ارد  این است آن چه را که د ر چارچوب پاد مان است برای اطمینان بخشی به آژانس اجرا کنیم و به آن پایبند یم و اجازه نمی د هیم عناصر یا نوعا اقد اماتی این انطباق با ضوابط را زیر سوال ببرد  و بنا بر این به طور مستمر کار می‌کنیم. وی گفت: ما یک الگویی را با آقای گروسی سال گذشته د ر وین توافق کرد ه بود یم و همان را د نبال می کنیم و بخش‌هایی از آن د ر مذاکرات و تعامل معاونان د و طرف بیان شد ه است و بخشی از ترتیبات را امروز صحبت کرد یم و همچنان صحبت ما اد امه د ارد  و د ر قالب یک الگوی رفتاری و تعاملی اینها را به سمت حل و فصل پیش می بریم. وی‌ د ر پاسخ به اینکه برای رسید ن به نتیجه بر سر این موضوعات زمان‌بند ی تعیین شد ه است؟ گفت: همچنان همکاران ما د ر حال مذاکره و صحبت د ر این باره هستند . رییس سازمان انرژی اتمی د رباره اختلاف نظر ایران و آژانس بر سر غنی سازی ۸۴ د رصد ی اظهار کرد : اگر به گزارش اخیر آقای گروسی مراجعه کنید  د ر همان گزارش هم برای شناسایی ذره ۸۴ د رصد  گفته شد ه بود  که ملاک میزان تولید  است و مخازنی که تولید ات د ر آن ذخیره می شود  غنای بالای ۶۰ د رصد  ند اشته است. از این رو این ابهام قابل تعمیم نیست و به طور مشخصی حل و فصل شد ه است. د ر سوی مقابل اسلامی، رافائل گروسی د یروز شنبه د ر نشست خبری خود  د ر تهران که پس از د ومین د ور مذاکراتش با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران انجام شد ، اظهار د اشت: خوشحالم که به تهران برگشتم؛ د ر این د ید ار بسیار مهم همانطور که آقای معاون رئیس جمهور توضیح د اد ند ، آماد ه هستیم که کار را پیش ببریم؛ د یشب این فرصت و افتخار را د اشتم تا د ر جلسه‌ای با حضور د انشمند ان نخبه ایرانی شرکت کنم که جلسه بسیار تأثیرگذاری برای من بود .
وی با بیان اینکه مذاکراتش با ایران از د یروز آغاز شد ه و امروز نیز اد امه یافته است، د رباره جزئیات این مذاکرات گفت: د و مساله بسیار مهم است؛ مساله اول اینکه که توقعات بالاست؛ حضور این تعد اد  از مطبوعات د ر اینجا نشان د هند ه این است که چقد ر این مساله اهمیت د ارد . وی با بیان اینکه این توقع و علاقه‌مند ی بالا د ر سطح جهان نیز د ید ه می شود ، افزود : کار مشترک ما و جمهوری اسلامی ایران که د اریم به جلو می‌بریم، د رباره مسائلی است که ما به همراه ایران باید  د ر خصوص آنها شفافیت سازی کنیم و تضمین ها و اطمینان هایی بابت برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران قرار د اد ه شود . گروسی اظهار د اشت: بخش د وم که بسیار مهم است، مربوط به همکاری‌های فنی و علمی است که می‌تواند  بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس انجام شود . من شب گذشته د ر جلسه‌ با آقای اسلامی د ر این خصوص بحث کرد م و اینکه چطور آژانس می تواند  از یک روید اد ی که د ر سال های گذشته برگزار می شد ، حمایت کند  تا د ر آیند ه به صورت بین المللی برگزار شود .