سقف ۱۰ هزارتایی بیماران برد اشته شد 


گروه جامعه: بر اساس مقررات ارزی جد ید ، تغییراتی د ر تامین و اختصاص ارز د رمانی اعمال شد ه که مهمترین آن برد اشته شد ن سقف ارز برای بیمارانی است که ضمن د اشتن شرایطی خاص، تایید ییه شورای عالی پزشکی وزارت بهد اشت را نیز د اشته باشند .
به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، د ر مجموعه مقررات ارزی جد ید  ابلاغ شد ه از سوی بانک مرکزی که د ر تاریخ د وم اسفند  ماه به روز رسانی شد ، تعد اد  نیازها یا مصارف ارز خد ماتی (غیر بازرگانی) تغییر کرد  و از سوی د یگر برخی مصارف ارزی ابلاغ شد ه د ر بخشنامه قبلی نیز با تغییراتی مواجه شد . یکی از مصارف ارز خد ماتی که د ر مقررات ارزی گذشته (مرد اد  ماه امسال) هم وجود  د اشت، ارز د رمانی بود  اما این نیاز ارزی با تغییراتی د ر مقررات ارزی جد ید  مواجه شد ه است. نخستین تغییر ایجاد  شد ه د ر ارزهای خد ماتی از جمله ارز د رمانی، تغییر نوع ارز پایه اعلامی از د لار به یورو است. البته د ر هر د و بخشنامه امسال این نکته ذکر شد ه است که سایر ارزها قابل تامین بود ه و معاد ل آن نسبت به سایر ارزها نیز تامین خواهد  شد . همه بیمارانی که شرایط اعلامی را د اشته باشند  و تایید یه‌های لازم را د ریافت کنند ، می‌توانند  این ارز را از طریق مرکز مباد له ارز و طلا تامین کنند . بر اساس مقررات ارزی ابلاغ شد ه د ر مرد اد  ماه امسال، «تأمین و انتقال ارز د رمانی برای مبالغ حد اکثر تا سقف ۱۰ هزار د لار یا معاد ل آن به سایر ارزها با اخذ وثیقه به میزان ۲۰ د رصد  هم ارز ریالی ارز پرد اخت شد ه، به حساب مؤسسه د رمانی خارج از کشور با تأیید  معاونت د رمان وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی که د ر آن ضرورت اد امه معالجه د ر خارج از کشور و میزان ارز مورد  نیاز تعیین شد ه باشد ، بلامانع است.» البته د ر تبصره همین بند  از مصوبه قبلی آمد ه بود  که «تأمین و انتقال ارز د رمانی برای مبالغ حد اکثر تا سقف ۱۰ هزار د لار یا معاد ل آن به سایر ارزها برای بیمارانی که به منظور معالجه نیازمند  پرد اخت هزینه جستجوی نمونه (Search) پرد اخت هزینه تطبیق (Match) و پرد اخت بابت خرید  و انتقال نمونه سلول‌های بنیاد ی خون ساز از مغز استخوان و خون از خارج از کشور است، با ارائه معرفی نامه و تأیید  شبکه ملی اهد ا کنند گان سلول‌های بنیاد ی خونساز ایران (که زیر نظرمستقیم وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کنند ) و اخذ وثیقه به میزان ۲۰ د رصد  هم ارز ریالی ارز پرد اخت شد ه بلامانع خواهد  بود .» اما د ر مقررات ارزی جد ید  ابلاغ شد ه به غیر از جایگزینی یورو با د لار، ارز د رمانی برای مبالغ بیش از ۱۰ هزار یورو نیز پرد اخت خواهد  شد  که بر اساس بند  د وم مصارف ارز خد ماتی د ر نظر گرفته شد ه «تامین و انتقال ارز د رمانی برای مبالغ بیش از ۱۰ هزار یورو یا معاد ل آن به سایر ارزها به حساب موسسه د رمانی خارج از کشور با تایید یه شورای عالی پزشکی معاونت د رمان وزارت بهد اشت د رمان و آموزش پزشکی که د ر آن ضرورت اد امه معالجه د ر خارج از کشور یا نیاز به خرید  و انتقال نمونه سلول های بنیاد ی خون ساز از مغز استخوان و خون از خارج از کشور (حسب مورد ) و میزان ارز مورد  نیاز تعیین شد ه باشد ، بلامانع است. ضمناً ارائه تایید یه کمیسیون‌های پزشکی د انشگاهی د ر این خصوص مورد  قبول نیست.»

ارز د رمانی برای اقامت بیمار و همراه آن هم یوریی شد 
د ر تبصره‌های د یگر ارز د رمانی د ر مقررات ارزی جد ید  ابلاغ شد ه، تامین و پرد اخت ارز برای اقامت بیمار و یک همراه تا سقف حد اکثر ۲۰۰۰ یورو یا معاد ل آن به سایر ارزها نیز برای هر نفر د ر نظر گرفته شد ه است این ارز نیز د ر بخشنامه قبلی امسال ۲۰۰۰ د لار بود .
البته د ر این بند  از مقررات ارزی جد ید ، چند  مورد  از شرایط تخصیص و تامین این ارز خد ماتی و نام بانک‌های عامل حذف شد ه که باید  د ید  آیا این نشان د هند ه تسهیل د ر این زمینه بود ه یا آنکه د ر این زمینه بر اساس بخشنامه سابق عمل خواهد  شد . اما د ر اد امه توضیحات برای ارز د رمانی مانند  مقررات ارزی گذشته آمد ه است که «این ارز به افراد  د ارای تابعیت خارج از کشور، اقامت د ائم یا مجوز کارت سبز (گرین کارت) یا اتباع خارجی مقیم ایران تعلق نمی‌گیرد .