درخواست ایران از دیوان لاهه برای پایان دادن به اشغال طولانی


معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران،در جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: رژیم اشغالگر اسرائیل حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را به طرق مختلف از جمله اشغال طولانی مدت، تغییر ترکیب جمعیتی فلسطین، تغییر شان و جایگاه شهر مقدس قدس، اقدامات تبعیض آمیز و نادیده گرفتن حق حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر منابع طبیعی خود نقض می‌کند و به نقض آن ادامه می‌دهد. رضا نجفی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران بیانیه شفاهی جمهوری اسلامی ایران را در جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی شفاهی به درخواست نظریه مشورتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد راجع به پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و عملکرد اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، قرائت کرد.
نماینده جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سخنرانی خود ضمن اشاره بر موضع اصولی دیرینه جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تحقق کامل حق ذاتی مردم فلسطین در تعیین سرنوشت شان و عدم به رسمیت شناختن اسرائیل، تصویری از شدت وضعیت فاجعه بار غزه به استناد به گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی ارائه و ابراز امیدواری کرد که دیوان با نظر عادلانه خود زمینه را برای نجات جان هزاران زن و کودک بی گناه فراهم کند و به توقف اشغال طولانی مدت غیرقانونی سرزمین فلسطین جهت تحقق مطالبات مشروع مردمی فلسطینیان که ده‌ها سال از حق ذاتی تعیین سرنوشت خود محروم شده‌اند، یاری رساند. معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در ادامه ارائه بیانیه شفاهی کشورمان سه موضوع «صلاحیت دیوان برای رسیدگی به درخواست نظریه مشورتی مجمع عمومی»، «اعمال متخلفانه رژیم اسراییل به ویژه نقض قاعده عام الشمول حق تعیین سرنوشت فلسطینیان به واسطه اشغال مدت طولانی مدت فلسطین، تغییر ترکیب جمعیتی فلسطینیان، تغییر ماهیت و وضعیت شهر مقدس بیت المقدس، ...» و «تعهدات سایر دولت ها و سازمان ملل برای عدم همکاری با اسرائیل و شناسایی نکردن وضعیت ناشی از نقض قواعد عام الشمول حقوق بین‌الملل توسط اسرائیل و پایان دادن فوری و بدون قید و شرط به اعمال متخلفانه رژیم صهیونیستی» را از منظر حقوقی تبیین و تشریح کرد. نماینده جمهوری اسلامی ایران با اشاره به صلاحیت دیوان برای صدور رای مشورتی در قضیه پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و عملکرد رژیم اشغالگر اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله بیت‌المقدس شرقی تاکید کرد که رژیم اشغالگر اسرائیل حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را به طرق مختلف از جمله اشغال طولانی مدت، تغییر ترکیب جمعیتی فلسطین، تغییر شان و جایگاه شهر مقدس قدس، اقدامات تبعیض آمیز و نادیده گرفتن حق حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر منابع طبیعی خود نقض می کند و به نقض آن ادامه می‌دهد.
نجفی با اشاره به اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم اسرائیل به عنوان طولانی‌ترین اشغال نظامی موجود تا به امروز اعلام داشت که اشغال طولانی مدت موید آن است که رژیم اشغالگر فدس با نقض اصل منع تصرف سرزمین با توسل به زور، قصد دارد اشغال را دائمی کند و بدون تردید تا زمانی که اشغال پایان نپذیرد، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین همچنان نقض می‌شود که این نقض مداوم، توانمندی فلسطین را برای تکیه بر حقوق و تعهدات مبتنی بر دولت تحت قوانین بین‌المللی نادیده گرفته و آنان را از حق مسلم، دائمی و غیر قابل انکار خود برای تعیین سرنوشت، شامل حقوق آنان برای حیات در آزادی، عدالت و کرامت محروم می‌کند. بنابراین انتطار است که دیوان واقعیت بارز اشغال طولانی مدت را به عنوان عامل اصلی نقض حق تعیین سرنوشت فلسطینیان در نظر بگیرد. نماینده جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اعمال متخلفانه هدفمند متعدد رژیم اشغالگر قدس در تغییر ترکیب جمعیتی در سرزمین های اشغالی تاکید کرد که اسرائیل با انتقال بخشی از جمعیت خود به سرزمین های اشغالی و بیرون راندن فلسطینیان که یکی از بدنام ترین نمونه‌های آن به نام « روز نکبت» شهرت یافته است، قصد فروپاشی ملت فلسطین و عناصر هویتی و فرهنگی آنان به منظور محروم کردن فلسطینیان از حق تعیین سرنوشت شان را دارد. معاون وزیر امور خارجه با اشاره به جایگاه رفیع شهر مقدس قدس و اهمیت ویژه آن برای فلسطینیان و همچنین برای مسلمانان، مسیحیان و یهودیان سراسر جهان از حیث مذهبی و تاریخی تاکید کرد که رژیم اشغالگر قدس، با تغییر وضعیت شهر و اماکن مقدس آن، به میراث فرهنگی و هویت مردم فلسطین آسیب زده است. وی اذعان داشت که سلسه جنایات ارتکابی توسط رژیم صهیونیستی علیه وجدان و کرامت انسانی فلسطینان نشانه اقدامات تبعیض آمیز و اعمال آپارتاید در سرزمین اشغالی است که ناقض هنجارهای بنیادین حقوق بین الملل و اصول منشور ملل متحد است. در همین راستا، ایشان تصریح کرد که استعمار و استثمار منابع طبیعی فلسطینی ها نقض صریح حاکمیت ملی فلسطینیان و حق تعیین سرنوشت آنان است.