مذاکرات مستمر آبی ایران با طالبان

  هادی محمدی - وزیر کشور از مذاکرات مستمر وزارت نیرو و نماینده رئیس جمهور در امور افغانستان با طالبان در ارتباط با تحرکات آبی افغانستان در بالادست سد دوستی خبر داد.احمد وحیدی وزیر کشور در گفت وگو با خراسان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که طالبان به تازگی تحرکاتی در بالادست سد دوستی داشته و قصد دارد این سد را بخشکاند و سد پاشدان را به زودی به بهره برداری می رساند، با این حال، تصمیم دولت و وزارت نیرو و دستگاه دیپلماسی چیست؟ گفت : در این موضوع مذاکرات مستمری وجود دارد و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان و وزارت نیرو دنبال این کار هستند . همواره طالبان در مباحثات تاکید می کند تعهدات خود را انجام می دهد اما ما انتظار داریم به طور واقعی و عملی شاهد انجام این تعهدات باشیم. وی در پاسخ به سوال دیگر خراسان درباره احتمال تنظیم یک معاهده آبی میان ایران و افغانستان درخصوص هریرود نیز گفت : این موضوع مربوط به توافق طرفینی است و باید در دستور کار قرار گیرد البته زمان بندی خاص خودش را هم نیاز دارد .