کامران: برخي مسئولان كيلويي سفر مي‌كنند

عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس گفت: برخي مسئولان همچنان كيلويي به سفر مي‌روند و كسي هم به فكر بيت‌المال نيست؛ البته بايد بگويم آن مسئولي كه به سفر مي‌رود اصلاً‌ نبايد حق مأموريت دريافت كند و همين كه پول بليت سفرش و هزينه اقامتش از محل بيت‌المال است ديگر معنا ندارد كه اين فرد حق مأموريت هم دريافت كند. حسن كامران، نماينده مردم اصفهان در گفت‌وگو با خبرگزاري ميزان از تهيه طرحي تازه درباره نظارت بر سفرهاي خارجي مسئولان، در مجلس خبر داد و افزود‌: در راستاي اين طرح مي‌كوشيم موادي را به نحوه فعاليت هيئت نظارت بر سفرهاي خارجي مسئولان، الحاق كنيم. اين نماينده مجلس تصريح كرد: اين طرح به دنبال اين است تا دستگاه‌هايي كه اقدام به سفرهاي خارجي مي‌كنند و درباره كم‌و‌كيف اين سفر گزارشي به هيئت نظارت بر سفرهاي مسئوليان ارائه نمي‌كنند، زير نظر اين هيئت قرار بگيرد. كامران با بيان اينكه سفرهاي خارجي مسئولان ساماندهي نمي‌شود، گفت: اين در حالي است كه گزارش كم و كيف برخي از سفرها هم به هيئت نظارت بر سفرهاي خارجي مسئولان ارسال نمي‌شود كه اين موارد در سفر خارجي شهرداري‌ها و فدراسيون‌ها و ساير دستگاه‌ها به چشم مي‌خورد. وي افزود: معتقدم برخي مسئولان همچنان كيلويي به سفر مي‌روند و كسي هم به فكر بيت‌المال نيست؛ البته بايد بگويم آن مسئولي كه به سفر مي‌رود اصلاً‌ نبايد حق مأموريت دريافت كند و همين كه پول بليت سفر و هزينه اقامتش از محل بيت‌المال است ديگر معنا ندارد كه اين فرد حق مأموريت هم دريافت كند. عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس با بيان اينكه سفرهاي خارجي يكي از مصاديق ريخت و پاش‌ها و اشرافي‌گري است اظهار داشت: معتقدم برخي از اين سفرها به هيچ وجه ضرورت ندارد برخي از اين سفرها انجام شود.