گام دوم انقلاب، وظایف مسئولان و مردم

عدد ۴۰ در عرف، نشان بلوغ و پختگی است که برهمین اساس مي‌توان صدور بیانیه گام دوم انقلاب از سوی رهبر معظم انقلاب در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب را در همین راستا تفسیر کرد. مخاطب رهبری در این بیانیه آحاد مردم اعم از مدیران، کارگزاران، دولت مردان و عموم ملت هستند، باتوجه به اینکه اداره مملکت در ایران که براساس یک حرکت مردمی شکل گرفته وابسته به همگان است بنابراین نمي‌توان گفت خطاب ایشان شخص خاصی بوده بلکه هر شخصی بنا به مسئولیت خود وظیفه پیشبرد کارها را برعهده دارد.
باید تاکید کرد که در اجرایی کردن این بیانیه تنها دولت مسئولیت ندارد، واقعیت آن است که بین دولت و مردم یک امرمتقابل مسئولیتی است به طوریکه هر دو در مقابل هم مسئولیت دارند، براین اساس همه گروه‌ها برای اجرایی کردن بیانیه گام دوم عهده‌دار وظایف و مسئولیت‌هایی هستند. رهبر انقلاب در بخشی از توصیه‌های خود درباره اجرای عدالت و مبارزه با فساد تاکیداتی داشتند، در این بخش هم توصیه رهبر معظم به آحاد ملت است به این معنی که مردم نباید دنبال فساد باشند، در این زمینه نمي‌توان دسته بندی خاصی قائل شد زیرا ممکن است فردی فساد کوچکی انجام دهد و فرد دیگری که امکانات بیشتری در اختیار دارد فساد بزرگ تری انجام دهد...
 بنابراین رفع تبعیض به این معنی نیست که یک یا دو نفر رفع تبعیض یا فساد کنند، باید هم مسئولان به عنوان قوه مجریه و قضائیه به عنوان نهادهای بازدارنده و هم تک تک افراد نسبت به رفع تبعیض وفساد اقدام کنند.
متاسفانه دستورالعمل‌ها و نظرات مقام معظم رهبری در بعضی موارد به صورت شعاری در می‌آید این در حالی است که باید نقشه راه باشد، تاکید مي‌کنم اگر تمام مسئولیت‌ها را متوجه دولت یا قوه قضائیه بدانیم به تنهایی قادر به اجرای آن نخواهند بود بنابراین عملیاتی کردن بیانیه نیازمند همت آحاد ملت است.


ضرورت دارد ابعاد مختلف بیانیه تشریح شده تا وظیفه کارگزاران نظام و مردم به صورت شفاف مشخص شود، به طور قطع با شفاف شدن وظایف امکان پیگیری بیشتری وجود دارد.
منبع: خبرآنلاین