تعامل ملی جایگزین رقابت جناحی

پیشنهادهای احمد توکلی
اختلافات شخصی وارد مقوله تصمیم‌سازی نشود

راهکارهای مرتضی مبلغ
بر سر مسائل ملی نباید رقابت کرد

با یادداشت هایی از محمد عطریانفر ، احمد خرم،  حسین مظفر ، اسماعیل گرامی مقدم و ...

محمود سریع‌القلم از صاحبنظران در حوزه توسعه در کتاب «عقلانیت و توسعه یافتگی» یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی را «اجماع نخبگانی» می‌داند و توضیح می‌دهد که تجربه کشورهای توسعه یافته حکایت از آن دارد که در این کشورها بر سر توسعه و راه‌های رسیدن به آن یک اتفاق نظری بین نخبگان اعم از نخبگان داخل و بیرون حاکمیت وجود دارد. در حقیقت این اصل ناظر بر آن است که با وجود اختلاف نظرها و تفاوت سلیقه‌های موجود کارشناسی یا گفتمانی در بین مجموعه‌های مختلف یک کشور، تصمیم‌گیری‌ها حول مسائل کلان و ملی باید بر اساس یک اتفاق نظر و اجماع صورت بگیرد.

صفحات2،1 و4 را بخوانید