شکست 6 میلیارد دلاری آمریکا از ایران

دادگاه ایتالیایی درخواست خواهان های آمریکایی در یک پرونده ضد ایرانی مبنی بر توقیف اموال و دارایی های بانک مرکزی ایران به ارزش 5.9 میلیارد دلار را در مرحله تجدید نظر رد کرد و به این ترتیب یک پیروزی حقوقی برای ایران در محاکم ایتالیا علیه نظام قضایی آمریکا رقم خورد. به گزارش مهر، بانک مرکزی کشورمان در خبری اعلام کرد: پس از آن که ورثه برخی از قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر با تحریک دولت آمریکا در سال ۲۰۱۱ موفق به دریافت رأی از دادگاهی در نیویورک به محکومیت دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی شدند، در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸ (دی 96) دادخواستی را  با هدف  شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی و توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان پنج میلیارد و ۹۹۰ میلیون و  ۸۷۶ هزار ۶۹۶ دلار آمریکا، نزد محاکم کشور ایتالیا مطرح کردند. دادگاه ایتالیایی در ابتدا در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ (خرداد 97) با صدور قراری، دستور توقیف اموال بانک مرکزی به میزان مبلغ خواسته در قلمروی ایتالیا را صادر کرد. سپس بانک مرکزی ایران با استفاده از خدمات وکلای خبره محلی راجع به تجدید نظرخواهی از رأی مذکور اقدام و متعاقباً دادگاه تجدیدنظر رم با صدور رأیی در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸، (آبان 97) ضمن پذیرش اعتراض این بانک، از قرار مذکور رفع اثر کرد. خواهان‌ها مجدد برای توقیف اموال این بانک، دادخواست جدیدی به دادگاه ارائه کردند، ولی دادگاه رسیدگی کننده به دعوی با صدور رأی در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۹، (اردیبهشت 98) خواسته خواهان‌ها را رد کرد.بر اساس این گزارش رأی دادگاه ایتالیایی البته مورد اعتراض خواهان‌های این پرونده آمریکایی قرار گرفت که در مرحله تجدیدنظر نیز دادگاه در تاریخ جمعه دهم ژانویه ۲۰۲۰ (20 دی 98)، بدون ورود در ماهیت دعوا، اعتراض خواهان‌ها را مورد پذیرش قرار نداد و به این ترتیب موفقیت دیگری در این پرونده برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاصل شد.