تاثیر شبکه شاد بر عدالت آموزشی و اختلاف طبقاتی

 
 
 
 


بحران کرونا بر همه چيز و همه شئون حيات بشر تاثير گذاشته و چهره جهان را دگرگون ساخته و طبيعي است که حيات اجتماعي جامعه و آموزش و پرورش نيز تحولات و تغييرات زيادي به خود ديده و خواهد ديد. با فراگيري بحران کرونا و تعطيلي مدارس بر لزوم جدي گرفتن روش‌هاي نوين تدريس تاکيد شد. آموزش و پرورش مي‌کوشد با بهره‌گيري از فضاي مجازي و استفاده از ابزارهاي نوين ارتباطي و طراحي آموزش‌هاي نوين تهديد تعطيلي مدارس را به يک فرصت بدل سازد که بايد به اين گام‌ها که هرچند دير است ولي مغتنم مي‌باشد، تبريک گفت. طرح آموزش و پرورش در مورد بهره‌گيري از شبکه‌هاي اجتماعي نوين را مي‌توان از مناظر مختلف مورد بررسي قرار داد. فقدان زيرساخت‌هاي کافي براي اجراي طرح، عدم آمادگي ساختار آموزش و پرورش و مدارس و معلمان براي بهره‌گيري از فرصت‌هاي موجود، دلايل بي‌اعتنايي يا مقاومت بخش گسترده‌اي از معلمان با اين طرح و سطح کمي و کيفي هوشمند‌سازي در شرايط فعلي آموزش و پرورش و مسائلي مانند اين در روزهاي اخير مورد بحث و بررسي قرار گرفته‌اند ولي يکي از جنبه‌هاي مهم که کمتر به آن پرداخته مي‌شود رابطه اين طرح با اختلاف طبقاتي و تاثير آن در تشديد شرايط موجود طبقاتي در آموزش و پرورش است...
ادامه در صفحه 11