آغاز جنگ قدرت؟

ابراهیم نکو‪-‬ اگر موضوع برگزاری جلسه اول اردیبهشت ماه از سوی شانا برای گرد آوری منتخبین اصولگرای مجلس یازدهم صحت داشته باشد و در حد شایعه تلقی نشود ، بایستی نفس چنین گردهمایی حضوری را که در آن بسیار بیشتر از جلسات رسمی‌و ضروری کنونی کشور میهمان و حضار وجود دارند نکوهش کرد و قاعدتا منتخبین مجلس که باید خود الگوی رعایت مقررات باشند به نقض قوانین بهداشتی این روزها دست زده اند. البته این برای اولین بارهم نیست که چنین جلساتی شکل گرفته است و نباید هم توقع داشت که نکات بهداشتی در آن چیزی فراتر از حفظ ظاهر باشد.
بنابراین اساسا این جلسه نباید اتفاق می‌افتاد. از سویی درباره تعیین برنامه‌ها در مجلس یازدهم برای تشکیل چنین جلساتی سخن
به میان آمده است. اما این برنامه‌ها
چه می‌توانند باشند؟


باید اشاره کنیم در اصولگرایان از طیف‌های مختلف و جبهه‌های گوناگون ، مدعیانی برای هیئت رئیسه وجود دارند. طیف‌ها ی اصولگرا و احزابشان ، نسبت به جمعیتی که در مجلس آتی خواهند داشت ، خواهان سهم در مجلس هستند و آن طور که شنیده میشود برای کمیسیون‌ها هم سهم خواهی‌هایی وجود دارد و به همین دلیل هم هست که ضرورت این جلسه احساس شده است.ازسویی به نظر می‌آید که جنگ قدرت در میان اصولگرایان از هم اکنون شکل گرفته و این جنگ قدرت می‌تواند یک چالش بزرگ برای اصولگرایان در مجلس آتی باشد هرچند اهداف اصولگرایان کاملا شفاف نیست، اما به نظر می‌رسد در این میان اسامی‌مختلفی به عنوان رئیس مجلس یا اعضای هیئت رئیسه و.... مطرح می‌شود و شانا احساس کرده که باید این روند را هرچه سریعتر کنترل و مدیریت کند حتی با برگزاری جلسات حضوری. یکی دیگر از برنامه‌هایی که به نظر می‌آید مجلس آتی تلاش دارد تا در موردش تصمیم بگیرد به نوعی جنگ با دولت روحانی نیز هست. از سویی برای اینکه منتخبین، خودشان را از بسیاری از چالش‌های کشور مبرا کنند سعی خواهند کردتمام کاسه کوزه‌ها را بر سر روحانی و
کابینه اش در آینده بشکنند.