چرا باید از قاضی بازنشسته استفاده شود؟!

دکتر مصطفی کواکبیان در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در موافقت با پیشنهاد حذف یکی از مواد، گفت: برای موافقت با حذف ماده مذکور سه دلیل دارم؛ همانطور که آقای محجوب فرمودند، چرا می‌خواهیم با توجه به اینکه قانون مالیات‌های مستقیم داریم، وسط این قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک قانون جدید بیاوریم. خب این موضوع باید جداگانه بحث شود و جایش اینجا نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دوستانی که در کمیسیون هستند، توضیح کاملی برای این موضوع ندادند و فقط می‌خواستند بگویند ما کار را جمع کردیم.
رئیس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس افزود: توجه داشته باشید که اینجا گفته شده که یک قاضی در هیات حل اختلاف برود کار قضاوت انجام دهد. حالا واقعا بعضی از قضات چقدر در این موضوع مالیات هستند که ما اسم قاضی را بیاوریم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: نکته سوم این است که قاضی هم قاضی بازنشسته است. این همه می‌گوییم باید از به کارگیری بازنشستگان جلوگیری شود و ممنوعیت قانونی داریم، اما اینجا می‌گوییم قاضی بازنشسته باید در هیات حل اختلاف نظر بدهد و انشا حکم کند.