تبرئه محمود صادقی از پرونده ۶۳ حساب قوه قضائیه

آرمان ملي: مرکز رسانه قوه قضائيه، در پي انتشار خبري در برخي رسانه‌ها مبني بر محکوميت «محمود صادقي» به حبس و جزاي نقدي به دنبال شکايت درباره حساب‌هاي قوه قضائيه، خبر مزبور را مخدوش و فاقد صحت اعلام کرد. در پي انتشار خبري در برخي رسانه‌ها مبني بر محکوميت «محمود صادقي» به حبس و جزاي نقدي به دنبال شکايت درباره حساب‌هاي قوه قضائيه، مرکز رسانه قوه قضائيه اعلام کرد؛ خبر مزبور مخدوش و فاقد صحت است. در پرونده آقاي صادقي که منجر به صدور رأي در دادگاه بدوي شده است چندين عنوان اتهامي با شکايت شاکيان خصوصي و مدعي‌العموم به صورت توأمان وجود دارد که نامبرده در مرحله بدوي از برخي اتهامات تبرئه گرديده و در برخي ديگر مجرم شناخته شده است که از قضا اتهام مورد اشاره در خبر يعني محکوميت به سبب اظهارات ايشان درخصوص حساب‌هاي قوه قضائيه جزو مواردي است که دادگاه وي را در آن مورد تبرئه کرده است. صبح روز گذشته دقايقي بعد از آغاز جلسه علني مجلس در ساختمان «بهارستان» خبرگزاري فارس از «صدور حکم حبس و جزاي نقدي براي محمود صادقي» خبر داد...
ادامه در صفحه 7