ماجرای سرباز بابلی چه بود؟

https://shahrvandonline.ir/33818/%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%8c-%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d9%88/