عوامل اصلی افزایش مشارکت

لزوم مشارکت مردم در تمام فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي امروزه در همه جوامع پذيرفته شده و روزبه‌روز بر اهميت آن افزوده مي‌شود. در اين بين هر روز شاهد اظهارنظر و حتي رفتارهاي پوپوليستي از سوي برخي سياسيون هستيم؛ بازار اين نوع کنش‌ها هم خيلي گرم شده است. درباره شعارهاي پوپوليستي برخي کانديداهاي احتمالي در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1400 نياز به آگاهي‌بخشي دارد، چرا که افزايش يارانه‌ نقدي براساس قانون و توسط مجلس شوراي اسلامي بايد وضع شود. متاسفانه عده‌اي با بالا بردن مطالبات مردم مانند پرداخت يارانه 2ميليون توماني در ماه به دنبال موج‌سواري براي کسب آراي بيشتر هستند. مردم ايران فهيم‌تر از آن هستند که فريب شعار يا وعده‌هاي چنين کانديداهايي را بخورند. بنابراين شعارهاي پوپوليستي مانند افزايش يارانه وعده‌اي توخالي‌ هستند و باعث کسب راي در انتخابات نخواهد شد. مردم به شغل نياز دارند، بيان وعده‌هاي پوپوليستي توهين به شعور مردم است چراکه اين افراد به گونه‌اي سخن مي‌گويند که مردم نيازمند صدقه‌سري هستند. مردم صدقه‌ نمي‌خواهند. راهکارهاي افزايش مشارکت مردم در انتخابات بايد بازشناسي شوند. انتخاباتي پاک و رقابتي، وجود کانديداهاي کارآمد و افزايش اعتماد عمومي به برنامه نامزدها از عوامل موثر مشارکت حداکثري در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1400 هستند. مشارکت حداکثري در انتخابات بايد جزو اهداف جريان‌ها و گروه‌هاي سياسي باشد. قهر با انتخابات و صندوق راي و همچنين نگراني از باخت باعث کاهش حضور حداکثري مردم خواهد شد. هيچ‌کس نمي‌تواند نتايج انتخابات را پيش‌بيني کند، اما مشارکت بالاي 50 درصدي در انتخابات بايد مبناي تمام گروه‌هاي سياسي قرار گيرد.