قاصدک 24

نوازش درمانی

قربانعلی تنگشیر‪-‬ نوازش عبارت است از هر نوع عملی از طرف شخص نزدیک نسبت به شما تا اطلاع دهد از وجود شما آگاه است مانند تبسم، تعریف و یا حتی یک اخم. نوازش کردن رفتاری حیاتی و اصیل است که متاسفانه کمتر به آن عمل می‌شود. وقتی کسی دستی به سرتان می‌کشد احساس انرژی خوبی به شما دست می‌دهد.
هیچ چیز با قدرتی که چنین رفتاری دارد برابری نمی‌کند. سلول‌های پوست دست بیشترین حس‌گرها
هستند که انرژی فراوانی بین دو دست انسان‌ها را رد و بدل می‌کنند و لمس عاطفی به وجود می‌آورند. مانند دست دادن محرم و گرفتن دو دست هم دیگر که باعث انتقال محبت و انرژی مثبت و تفاهم و شادابی در افراد می‌شود کسانی هستند که در قالب لمس و نوازش پشتیبانی عاطفی دریافت می‌کنند و اسکن‌های مغزی نشان داده است که لمس عاطفی باعث رفتارهای عاطفی و اجتماعی در انسان‌ها می‌شود زیرا انسان پیچیده‌ترین موجودی است که تا به امروز بر روی زمین پا گذاشته و در طول تاریخ متفکران مختلف انسان را به ابعاد مختلف از جمله بعد زیستی، روانی اجتماعی و معنوی تقسیم کرده‌اند.
معمولاً بعد زیستی در طول زندگی روی آدمیان تاثیر بیشتری دارد. نوازش کردن باید مستقیماً از قلب شما نشات بگیرد و بدون قید و شرط باشد. در طی شبانه روز ارتباط لمسی و تماس عاطفی بیشتری داشتن با باعث کاهش تنش و غرولند می‌شود مانند گرفتن ساده دست همسر پیش از ترک منزل یا پس از ورود به منزل.
همه اینها باعث تماس عاطفی بین والدین و فرزندان می‌گردد زیرا باعث می‌شود کودکان از بچگی با نوازش در خانواده آشنا شوند و فقط شاهد درگیری‌های پدر و مادر خود نباشد و پدر و مادر باید با آرامش و ظرافت نوازش کردن را تکرار و آن را منتقل کنند تا بچه‌ها یاد بگیرند راههای نوازش را و تکرار کنند برای زندگی آینده خودشان.