توضیح سمپاد به آفتاب یزد

در واکنش به مطلب مندرج در روزنامه به تاریخ ۲۵/۰۱/۱۴۰۰، باعنوان: «شهریه ۱۸ میلیونی و دستچین دانش‌آموزان به دارا و ندار» سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی را به دفتر روزنامه ارسال کرده که بدین شرح است:
۱-حق الثبت مدارس سمپاد در شهرستان‌ها و مناطق مختلف کشور، متناسب با شرایط و ویژگی‌های آن متفاوت است. برطبق مصوبه هیئت امنا این سازمان، از سال ۱۳۷۵ نصب شهریه مدارس غیردولتی هر منطقه، بوده است.
۲-به استناد بند ۹ ماده ۳ اساسنامه، این سازمان موظف است اقدامات لازم جهت حمایت (کمک مادی و آموزشی) به دانش آموزان مستعد محروم (یا وابسته به خانواده کم بضاعت و مستضعف) را به عمل آورد. بنابراین؛ تخفیف حق الثبت به دانش‌آموزان مستعد یا حمایت مالی از آنان، همواره موردتوجه این سازمان و ادارات استعدادهای درخشان استان‌ها بوده و هر سال دانش‌آموزان مستعد زیادی از تخفیف و حمایت مالی بهره‌مند می‌شوند.
۳- به استناد بند ۲ (ماده۵)، تبصره ۲ (ماده و)، بند ۳ (ماده و) و همچنین بند ۳ تبصره ۳ (همان ماده) دستورالعمل اجرایی (موضوع خدمات آموزی و فوق برنامه) به شماره ۴۷۲/۱۴۰ به تاریخ ۲۵/۱۱/۹۹، میزان ساعات، هزینه ها، فعالیت‌های تکمیلی و نیز ارائه خدمات آموزشی - تربیتی و فوق برنامه سمپاد، تابع مقررات مالی/اجرایی سازمان ملی -پرورش استعدادهای درخشان، می‌باشد.

۴-محتوای آموزشی و تکمیلی، جذب و به کارگیری اساتید و معلمان و روش‌های تدریس متناسب با ویژگی‌ها وتنوع مستعدان، تفاوت‌های زیادی با سایر دانش‌آموزان دارد و نیازمند به مدرس خاص و ساعات بیشتر فعالیت می‌باشد. این امر موجب افزایش ساعات کار مدرسان، دستمزد و اضافه کار نیروی انسانی در (چارچوب دستورالعمل خدمات فوق برنامه) می‌باشد.
۵- بدیهی است موارد تخلف احتمالی و یا دریافت بیش از جدول تعیین شده در «دستورالعمل‌های مالی/ اجرایی مدارس سمپاد» هم از طریق ادارات استعدادهای درخشان استان مربوطه و هم از سوی این سازمان قابل پی‌گیری می‌باشد.
۶- در پاسخ به ابهام به وجودآمده درخصوص‌عدم جداسازی مدارس مستعدان در سایر کشورها، گفتنی است براساس مطالعات انجام شده بسیاری از کشورها از نظام آموزش ویژه برای دانش‌آموزان مستعد در تمامی زمینه‌ها و رشته ها، استفاده می‌کنند.