روز ملی خلیج فارس؛ فرصتی برای یادآوری هویت تاریخی مان


احمد آرام
نویسنده، پژوهشگر و مدرس داستان نویسی
دهـــم اردیبهشــت‌مــاه تقویم ملی کشـــورمان بـــه‌نـــام خلیج‌فـــــارس گره‌خورده، به تاریخی که برابر با اخراج پرتغالی‌ها از این خطه سرزمین است. بنابراین خوب است که از این فرصت برای چگونگی به تصویر کشیدن هویت ایرانی خلیج‌فارس و از سویی حفظ گنجینه‌های تاریخی آن در خلال آثار ادبی و فرهنگی بهره بگیریم. توجه به خلیج‌فارس در حیطه کتاب از دو منظر می‌تواند موردبحث باشد؛ نخست از منظر تاریخی. در این حیطه مورخان و پژوهشگران بسیاری به خلیج‌فارس پرداخته‌اند و می‌توان به این طریق متوجه پیام‌های تاریخی و از سویی هویت ایرانی‌اش شد. در اغلب این آثار به مسائلی همچون حمله پرتغالی‌ها به خلیج‌فارس، آمدن انگلیسی‌ها و از سویی دایر شدن کمپانی هند شرقی پرداخته است؛ اقدامی که هنوز هم جای کار بسیار دارد.
صفحات 11، 15 و آخر را بخوانید