بلیط هواپیما

توهمات سفير روس

سفير روسيه در ايران در ماه‌هاي گذشته، رفتارهاي خارج از عرف ديپلماتيك خود را به صورت پياپي ادامه داده است. انتشار تصوير ميهماني تداعي‌كننده نشست سران متفقين در جنگ جهاني دوم در تهران، تمجيد از گريبايدوف سفير روس كه طراحي و اجراي قرارداد ننگين تركمانچاي را بر عهده داشت، توصيه شبيه دستور به رسانه‌هاي ايران براي شيوه پوشش خبري يورش روسيه به اوكراين، نقد پيام تبريك نوروزي سران كشورهاي ديگر از جمله اقدامات و رفتارهاي ناپسند جناب سفير است. در جديدترين افاضات متوهمانه، جناب سفير پا را از امور خارجي فراتر گذاشته و به سياست گردشگري و ارزش‌هاي فرهنگي جامعه ايران مي‌پردازد و «حجاب» و «ممنوعيت مشروب» در ايران را مانعي براي گردشگران به ويژه گردشگران روس مي‌داند!! البته چند روز بعد از اين اظهارنظرها، مقامات روس درصدد توجيه و ماله‌كشي بر اين نوع سخنان سفيرشان برآمدند.
 با اين وجود، اين جناب سفير در پنداشت‌شان، جايگاه خود را از حد يك سفير فراتر مي‌داند. گويا در توهمات‌شان نوعي سكون تاريخي متصل به دوران قجر وجود دارد كه در آن زمان، ملت رعيت بي‌سواد بودند و حاكمان نيز بي‌اراده و تابع خواست‌هاي دول روس و انگليس. در قرن بيست و يكم و با اين همه تغييرات فرهنگي و بلوغ سياسي مردم كه خاطره‌هاي ناخوشايندي از روس دارند، چرا سفير روس به خود اجازه چنين رفتارهاي خارج از عرف ديپلماتيك مي‌دهد كه به معناي نگاه فرادستي- فرودستي به جامعه ايران است؟ 
ضرورت داشته و دارد كه مقامات وزارت امور خارجه واكنش شايسته به چنين سلوك رفتاري «سفير غيرعادي» نشان دهند. دست‌كم، يكي بايد اين سفير را از خواب سياسي‌اش بيدار سازد كه زمانه، زمانه قجر و قرن نوزدهم نيست. اينجا، ايراني است كه پيشينه تمدن كهني دارد و هيچ‌گاه مستعمره شدن را نپذيرفته و نخواهد پذيرفت.