مدیران بر اساس توان کارشناسی تغییر کنند

احمد مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم  
 
دولت در حوزه‌هاي مختلف بايد به وعده‌هاي خود عمل کند و به نظر مي‌رسد که نخستين حوزه‌اي که خود رئيس‌جمهور و دولتمردان نيز چه در دوران تبليغات انتخاباتي و چه پس از آن در يک سال و نيم گذشته در دولت بسيار بدان تاکيد داشتند بحث اقتصاد و حل مشکلات معيشتي مردم بوده است. لذا رسيدگي به اين مساله مي‌تواند تا حدي در جامعه ايجاد رضايت کند. البته در ادامه دولت‌ بايد به ساير بخش‌ها و حوزه‌ها از جمله به بخش فرهنگ نيز رسيدگي و عنايت بيشتري داشته باشد. اينکه اکنون مجموعه‌‌اي از هنرمندان در يک دو قطبي قرار گرفته‌اند و اکثر آنها به نوعي واکنش‌هاي ديگري غير از آنچه مرسوم و مورد قبول است دارند و شاهد اخباري در خصوص بازداشت و برخورد با هنرمندان هستيم. مسئولان فرهنگي بايد بگويند که چقدر توانسته‌اند هنرمندان را از اين فضاي دو قطبي خارج کنند و از آنها به عنوان سرمايه‌هاي اجتماعي استفاده کنند. هنرمنداني که ظرفيت‌شان مورد احترام مردم است و اين ظرفيت را دارند که اگر در کشور آتشي به‌پا شده همچون آبي بر آتش باشند. به نظر مي‌رسد در بخش‌هاي مختلف فرهنگي دچار مشکل هستيم و پس از مسائل معيشتي و اقتصادي بايد مسائل فرهنگي را در اولويت قرار دهيم. البته در مورد تغييرات اقتصادي در دولت نيز اين نکته قابل ذکر است که وزير و مجموعه‌اي بايد روي کار بيايند که واقعا برنامه‌اي به عنوان يک بسته اقتصادي و معيشتي داشته باشند که در يک ظرف زماني معين کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت افقي را تعريف کنند و مثل همه دنيا اگر نتوانستند به وظيفه خود عمل کنند رويکرد ديگري پيش بگيرند و اصلاحات و تغييرات بيشتري اعمال کنند. امروز بخش مسکن بخش فشلي است و معلوم است که صرفا يک سري حرکت‌هاي روبنايي انجام مي‌شود. در دولت احمدي‌نژاد درآمد هنگفت نفت بود که با پول‌پاشي بخشي از مشکل را حل مي‌کردند؛ اما اين دولت پول هم ندارد که بخواهد با پول پاشي مشکل را حل کند. لذا در بخش مسکن وعده‌هايي که داده شده محقق نشده است. البته در بخش اقتصاد؛ يعني وزارت اقتصاد، تعاون و کار، مسکن معاونت اقتصادي، وزارت صنعت و به‌طور مشخص تيم اقتصادي و حوزه ورزش و اجتماعي هم مهم است که بايد تغييراتي رو به جلو و رو به بهبود در آن انجام شود. همه اينها مستلزم اين است که وزرا و مقامات فقط بر اساس توان کارشناسي، هماهنگي و بر اساس مهارت حل مشکل تغيير کنند و بتوانند بخشي از نيازهاي مردم را پاسخ بدهند.