به اسم پيشكسوت و به كام مديريت

چندين سال است كه نمايشگاه‌هاي كوچك و بزرگ با عنوان اولين و دومين و... با نيت خيرخواهانه در فرهنگسراهاي رسمي وابسته، در كشور درحال برگزاريست و اين نيت خيرخواهانه زماني دوچندان مي‌شود كه با توديع و معارفه آن و اين مدير، همراه مي‌گردد (يك تير و چند نشان) .نمايشگاهي كم هزينه و از گنجينه آثار «هنرمندان معاصر» و انبان هنرمندان پيشكسوت!!!
 
نقد عنوان نمايشگاه
جداسازي آثارهنرها به دو دسته تجسمي و سنتي در عنوان نمايشگاه، بدعتي ديگر است كه دلالت بر دو نوع دسته‌بندي دارد، گونه‌اي جديد، مدرن و معاصر و گونه‌اي برگرفته ازاسلوب‌هاي سنتي و قديمي كه با درايت مديران نمايشگاه، پيوند دوباره مي‌خورد (آشتي‌كنان) اگر چه رشته‌ها و روش‌هاي ارايه هنري با هم متفاوتند ولي تمامي آثار (در نمايشگاه مورد نظر) تحت عنوان «هنرهاي تجسمي» در فرهنگ لغات تخصصي واژه‌اي جاافتاده است، مگر اينكه صنايع هنري را هم به مجموعه اضافه كنيم كه آنگاه نام ديگري دارد.


كلمه جديد، خودساخته «هنرمندان پيشكسوت» (به معني ضمني، بازنشسته و به گوشه رانده شده) به‌جاي «هنرمندان معاصر» در واژگان تخصصي هنري فصل جديد فكري است كه دلالت بر تقسيم هنرمندان به دو رده سني، مسن و جوان را دارد كه مي‌توان در امتداد «تفكر جوانگرايي» و خالص‌سازي و جايگزيني، مديريت هنري بالادستي دانست.
 
در نمايشگاه چه گذشت
انتخاب و چيدمان آثار نيز مانند عنوان، مخلوطي از آثار هنر جديد و مدرن و صنايعي است كه محيط نمايشگاه را داراي تعارض مفهومي كرده است. عدم معرفي كامل هنرمند (عكس و رزومه و بيانيه هنرمند)، اطلاعات ناقص اثر در كنار آثار، تنيدگي و عدم تجانس آثار در كنار هم، پايه‌هاي نامناسب جهت ارايه برخي از آثار حجمي، نصب پشت و رو يكي از آثارهنرجديد، به عنوان راه‌بند (راه‌بند سرويس بهداشتي) حكايت از تكريم آثار و هنرمندان به وجودآورنده دارد.
 
توصيه
- هنرمندان وآثار آنها را هرگز به عنوان ابزار ترقي و مديريت و نيت‌هاي شخصي قرار ندهيد .
- هنرمندان، اعم از جوان، در قيد حيات و متوفي، گنجينه‌اي بي‌بديل از جامعه هنري ايران هستند كه‌در رشته خود سرآمدند و جدايي بين آنها، خطايي است نابخشودني و مي‌توان همگي آنها را به عنوان «هنرمندان معاصر» ناميد.
- تعارفات را كنار بگذاريد، هنرمندان معاصر و با تجربه (نياز به ديده شدن از سوي شما ندارند) آنها به چيزهاي ديگري هم توجه دارند. به نياز آنها در وضعيت اكنون توجه داشته باشيد.
دانشيار دانشكده هنر