ليست« اميد مردم»به دنبال تحول در نظام اداري و بهبود قانون‌گذاري است

گروه سياسي| نماينده ادوار مجلس با اشاره به اينكه چنار بزرگ و درخت تناور، ايران بزرگ است و همه افراد، احزاب و جريانات شاخه‌هاي اين درخت محسوب مي‌شوند، مي‌گويد: هيچ فرد و جرياني حق ندارد به ساير احزاب و گروه‌ها توهين كرده و خود را بالاتر از سايرين قلمداد كند.
محمد شاهي عربلو با اشاره به ضرورت افزايش مشاركت در انتخابات مي‌گويد: هم در دور نخست و هم در دوره دوم انتخابات مجلس دوازدهم با ارايه ليست« اميد مردم» تلاش كرديم، گام روبه جلويي به سمت پيگيري مطالبات مردم‌ برداريم. معتقدم همانطور كه رهبر انقلاب اشاره كردند در اين برهه همه ايرانيان بايد براي اتقاي سطح زندگي و افزايش شاخص‌هاي رشد در انتخابات حضور يابند. ما هم براي لبيك فرمايشات رهبري هم در دوره اول و هم در دوره دوم كليه ظرفيت‌ها را در تهران، اسلامشهر، شهر ري، شميرانات، منطقه پرديس و شهرهاي اطراف مانند چهاردانگه و...را به كار گرفته و در انتخابات حضور پيدا كرديم. ليست اميد مردم در كنار يكي از ليست‌هاي همسو در دور نخست انتخابات مجلس دوازدهم راي قابل توجهي را كسب كرد.»
عضو مجالس پنجم، ششم و هفتم شوراي اسلامي در ادامه افزود: «در دوره دوم انتخابات هم اميدواريم ضمن افزايش مشاركت كلي در انتخابات، افراد بيشتري را راهي مجلس شوراي اسلامي كنيم. در دوازدهمين دوره انتخابات مجلس، همين ليست‌ها بودند كه زمينه‌ساز شكل‌گيري مشاركت در انتخابات شدند. در واقع اين ليست‌ها پشتوانه نظام سياسي كشور هستند.»
رييس حوزه علميه پنج تن آل عبا با اشاره به برخي اظهارات در خصوص ليست‌هاي انتخاباتي از سوي چهره‌هاي اصولگرا گفت: «برخي چهره‌هاي سياسي و متصديان ليست‌ها به جاي تقدير و تشكر از افراد و جرياناتي كه در راستاي ارتقاي نظام وارد گود انتخابات شده‌اند، منافع شخصي و حزبي خود را ترجيح داده و با عصبانيت در خصوص ساير افراد و ليست‌ها صحبت مي‌كنند. اين افراد و گروه‌ها خود را چنارهاي بزرگ معرفي كرده و ساير ليست‌ها را «پاجوش‌هاي چنار» خطاب مي‌كنند. معتقدم اين نوع اظهارنظرها براي مردم ايران نه از نظر ادبي، نه از نظر اخلاقي و نه از منظر سياسي قابل قبول نيست. شخصا هم از اين نوع حركت‌ها كه بر پايه منافع شخصي مطرح مي‌شوند، برائت جسته و به آن اعتراض مي‌كنم.»


شاهي عربلو گفت: «چنارِ بزرگ و درخت تناور، ايران بزرگ و نظام جمهوري اسلامي است و همه افراد، گروه‌ها، احزاب و جريانات شاخه‌هاي اين درخت تناور محسوب مي‌شود. هيچ فردي حق ندارد به ساير احزاب و گروه‌ها توهين كرده و خود را بالاتر قلمداد كند. اين نوع حركت‌ها نشانه تكبر و غرور است و خداوند متعادل در قرآن كريم، نسبت به آنها اعتراضات جدي داشته است. در تاريخ هم فرعون‌هاي زيادي وجود داشته‌اند؛ اما تا زماني كه اين فرعون‌ها و اين قدرت‌ها طغيان نكرده بودند، خداوند متعال براي هدايت آنها مدارا مي‌كرد. اما زماني كه فرد، جريان يا ساختاري طغيان مي‌كند، فرستاده‌اي مانند حضرت موسي انتخاب مي‌شود تا ناهنجاري‌ها، تكبرها و غرورها را اصلاح كند. بنابراين اينگونه افراد هم بايد بدانند اين نوع برخوردها و حركت‌ها عليه راهبردهاي نظام بوده، ناشكري و ناسپاسي محسوب مي‌شود و نهايتا تكبر و غرور آشكار است. هر فرد يا گروهي كه به يك چنين مرحله‌اي برسد، با خداوند طرف شده و در پايان شكست مي‌خورد.»
رييس كميسيون اقتصادي در مجلس هفتم يادآور شد: «به اين دليل است كه همان چنار ادعايي بزرگ هم در مرحله نخست انتخابات نتوانست آراي قابل توجهي به دست بياورد. اعتقاد دارم تغيير و تحول در سيستم اجرايي كشور، سهم همه ملت ايران است. اين سهم براي تحول، تنها از طريق شركت در انتخابات و راي دادن به اهداف، سازندگي، عمران و تغيير و تحول محقق مي‌شود.»
نماينده دوره‌هاي پنجم، ششم و هفتم مجلس خاطرنشان كرد: «لذا بر بلنداي ليست اميد مردم نوشته شده كه ليست «اميد مردم» به آينده ايران و آينده ايرانيان گرامي مي‌انديشد. اين ليست براي تحقق اهداف مردم كه تغيير در سيستم اجرايي كشور، تحول در كشور، تحول در قانونگذاري براي حل مشكلات مردم است، تهيه شده و اميدواريم مردم از طريق راي به اين ليست بتوانند به مطالبات خود كه دستيابي به آينده مناسب و كاهش مشكلات بنيادين است دست يابند.»