لزوم مشارکت مردم در جهش تولید


عباس علوی راد
کارشناس اقتصادی

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی روز نخست سال 1403 فرمودند"به مسئولین محترم، صاحب نظران اقتصادی، به کسانی که علاقه مند به سرنوشت کشورند توصیه می کنم بنشینند راه های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند" در همین راستا بررسی ها نشان میدهد.ضرورت های زیر تردیدی باقی نمی گذارد که مشارکت مردم برای جهش تولید یک ضرورت غیر قابل انکار است:
1- جبران آسیب های جدی به انباشت سرمایه فیزیکی در دهه 1390
2- جلوگیری از خروج سرمایه از کشور3- بهره مندی بیشتر از فاز پنجره فرصت جمعیتی باز کشور
4- استفاده از ظرفیت های بر زمین مانده بخش تعاون کشور
5- افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی فعالیت های اقتصادی کشور
6- جلوگیری از گسترش مشاغل غیر رسمی و آسیب های پیرامون آن
در کنار ضرورت های فوق، مشارکت مردم برای جهش تولید در افق پیش رو با نظام مسائلی مواجه است که نیازمند برنامه های حل مسئله محور می باشد:
1- ساز و کارهای مشارکت دادن آحاد مردم در افزایش نرخ رشد خالص موجودی سرمایه به عنوان مهمترین سوخت رسان برای جهش تولید کدامند؟
2- ساز و کارهای معکوس نمودن یا کاهش روند خروج سرمایه از اقتصاد ایران کدامند؟
3- ساز و کارهای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و بهره مندی حداکثری از باز بودن فاز پنجره فرصت جمعیتی کدامند؟
4- ساز و کارهای مشارکت دادن آحاد مردم در استفاده از ظرفیت های عظیم بر زمین مانده بخش تعاون کدامند؟
5- ساز و کارهای مشارکت دادن آحاد مردم در نقش آفرینی سازنده بازار سرمایه در سیستم مالی کدامند؟
6- ساز و کارهای کنترل سهم اشتغال غیر رسمی از کل اشتغال از ابعاد کلان، منطقه ای و درون بخشی کدامند؟