تذکر درباره رعایت حقوق شهروندی و استاندارد ظاهری کارمندان و مدیران

طبق بخشنامه هفته های اخیر یک مقام مسئول به همه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، دستگاه های مذکور موظف شده اند به منظور نهادینه سازی نظم و انضباط اداری در مجموعه خود، برای تهیه و تنظیم دستورالعمل های اجرایی مربوط به این موضوع نظیر مقررات ورود و خروج، پاسخ گویی و رعایت حقوق شهروندی و نیز رعایت موازین اخلاقی، استانداردهای ظاهری و پوشش مناسب به همراه ساز و کارهای تشویقی و تنبیهی مستخرج از قوانین در این زمینه، اقدام کنند.